dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (3/9/2012)

3.9.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, komunitární programy EU)

 

Regionální operační program Moravskoslezsko

 • Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/modules/callsearch/?rewrite=modules/callsearch
 • Dílčí programy
  • Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení – inovační vouchery
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora spolupráce všech typů podniků a vysokých škol, nebo výzkumných organizací v Moravskoslezském kraji prostřednictvím neinvestičních dotací. Financování služby nebo procesu, kterou jim poskytne vysoká škola nebo výzkumná organizace podnikům, které požádaly o dotaci v rámci dotačního titulu 3 programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012", které splnily podmínky programu, ale nebyly z tohoto programu podpořeny. Financování služby nebo procesu, kterou jim poskytne vysoká škola nebo výzkumná organizace, podnikům se sídlem v Moravskoslezském kraji, pro které bude poskytnuta služba nebo proces vysokou školou, resp. výzkumnou organizací se sídlem v Moravskoslezském kraji.
   • Příjemci podpory: Právnické osoby, které jsou malými, středními nebo velkými podniky.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 25. 10. 2012.
  • Marketing regionu
   • Zaměření dotačního titulu: Marketingová strategie regionu (Rozvoj jednotného vizuálního stylu, zabezpečení jednotné prezentace značky kraje v rámci všech komunikačních aktivit, rozvoj obrazového konceptu značky kraje a jeho průběžná aktualizace, integrovaná marketingová strategie, budování image institucí regionu, propagace kraje v ČR i zahraničních cílových destinacích, podpora vzniku a rozvoj Touch Point, pořádání odborných seminářů a konferencí na téma cestovního ruchu, účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, vývoj a zpracování produktů a produktových balíčků s důrazem na asociační produkty turistického regionu). Marketingové analýzy a měření (síla značky MSK, spokojenost návštěvníků kraje a Indexy – CSI a CLI, vývoj počtu návštěvníků kraje, mediální analýzy, benchmarking).  
   • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 7. 11. 2012.

 

Komunitární program Evropa pro občany

 • Zdroje informací: http://www.euroskop.cz/8951/sekce/evropa-pro-obcany/; http://www.euroskop.cz/8951/sekce/evropa-pro-obcany/.
 • Dílčí programy
  • Sítě partnerských měst
   • Zaměření dotačního titulu: Projekty síťování partnerských měst, jejichž očekávaným přínosem bude: 1) Spojování řady činností kolem předmětu, resp. předmětů společného zájmu, které mají význam pro evropskou integraci. 2) Vytvoření komunikačních nástrojů souvisejících s těmito akcemi s cílem podporovat strukturované a udržitelné vytváření tematických sítí a šíření výsledků akcí. 3) Vymezení cílových skupin, pro které jsou zvolená témata zvlášť významná, a zapojení příslušníků daného společenství, kteří jsou činní v příslušné oblasti (tj. odborníků, místních sdružení, tématem přímo dotčených občanů a skupin občanů atd.). 4) Vytvoření základů pro budoucí iniciativy a akce mezi zúčastněnými městy, které se budou týkat řešené problematiky nebo případně dalších otázek společného zájmu.
   • Příjemci podpory: Města/obce nebo jejich partnerské výbory či sítě, Místní/regionální orgány na jiných úrovních. Federace/sdružení místních orgánů. Do projektu musí být zapojeny obce nejméně ze 4 zemí, z nichž nejméně jedna je členským státem EU.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 2. 2013.
  • Setkávání občanů v rámci partnerství měst
   • Zaměření dotačního titulu: Přínosem projektů setkávání občanů v rámci partnerství měst by mělo být: 1) Získání zkušeností z aktivní občanské účasti na místní úrovni založené na strukturované spolupráci s občanskou společností. Tohoto cíle lze dosáhnout zapojením místního společenství do plánování a provádění projektu, posilováním účasti občanů prostřednictvím dobrovolné činnosti a také udělováním aktivní role účastníkům v průběhu projektu. 2) Podporovat občany, aby se intenzivněji zapojovali na evropské úrovni a přispívali tak k rozvoji aktivního evropského občanství. Toho lze dosáhnout například získáváním poznatků o účasti evropských občanů na demokratickém životě Evropské unie, diskusí o rovných příležitostech v politickém životě. 3) Posilovat angažovanost účastníků v rámci evropské integrace. Toho lze dosáhnout výměnou stanovisek a zkušeností týkajících se priorit programu; sdílením zkušeností o konkrétních přínosech evropské integrace na místní a individuální úrovni; poznáním kulturní rozmanitosti a objevováním společného kulturního dědictví v Evropě; projevováním solidarity a rozvíjením pocitu sounáležitosti se stejným společenstvím v Evropě jako celku. Do projektu musí být zapojeno nejméně 25 pozvaných účastníků. „Pozvaní účastníci“ jsou mezinárodní účastníci vyslaní způsobilým partnerem/partnery.
   • Příjemci podpory: Žadatelé a partneři musí být: města/obce nebo jejich partnerské
 
Nahrávám...
Nahrávám...