dnes je 28.5.2024

Dotace na výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízeníArchiv

12.12.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Omezení výskytu hraboše polníhoArchiv

12.12.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Podpora tvorby nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvkůArchiv

18.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je podpora tvorby nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (dle regionů). Dotaci lze čerpat na vyhloubení tůní ve stávajícím terénu (včetně…

Přístupné pro: Start | Plus

Domovní čistírny odpadních vodArchiv

11.11.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí…

Přístupné pro: Start | Plus

Regenerace brownfieldu - možnosti financováníGarance

1.9.2018, Ing.Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mnohá města a obce v ČR řeší problém zanedbaných průmyslových areálů, které již nejsou využívány. Jejich regenerace si však vyžaduje nemalé finanční prostředky. Regenerace brownfieldu představuje komplexní problém pro dané město. Je třeba takový projekt…

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (22/02/2018)

21.2.2018, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální změny v úpravě veřejných zakázekGarance

8.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi nejsložitější oblasti realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie patří veřejné zakázky. Příjemci dotací se řídí pravidly jednotlivých operačních programů a legislativní úpravou platnou v České republice. V loňském roce…

Přístupné pro: Start | Plus

Vyhlášení výzev v novém programovací období 2014- 2020 pro podnikatele se blíží

21.5.2015, Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká republika má pro programovací období 2014-2020 na základě vyjednané dohody s Evropskou komisí k dispozici přibližně 24 mld. EURO, což je o něco méně, než v předchozím programovém období (26 mld. EURO), ale přesto se jedná o značné množství finančních…

Přístupné pro: Start | Plus

Dotační managementZáznam

2.1.2014, Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:01:42

Videoseminář se věnuje krokům, které se provádějí během realizace projektu v Operačním programu Průmysl a podnikání, jež spravuje agentura CzechInvest. Obsahem je vše od schválení dotace, přes výběrová řízení na dodavatele, samotnou realizaci až po ukončení…

Přístupné pro: Plus

Poučme se z chyb, aneb záleží vždy na kvalitním zpracování projektu?Archiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program ICT v podnicích - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Potenciál - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Poradenství - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Rozvoj - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Strategické plánování a projektové řízení v prostředí českých obcíArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Zelená úsporámArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Prosperita - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Marketing - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Zpracuji si žádost sám či potřebuji externí subjektArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

7 Zpracuji si žádost sám či potřebuji externí subjekt Problematika projektového řízení projektů financovaných z externích zdrojů je natolik složitá, že mnohdy vyžaduje vysoké nároky na profesní přístup a dostatečnou odbornost osob zapojených do přípravy či…

Přístupné pro: Start | Plus

Rekonstrukce školy na ubytovací zařízeníArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8 Rekonstrukce školy na ubytovací zařízení Úvod Pokud dnes projíždíme české vesnice a městečka a díváme se pozorně, jistě nám neujde poměrně častá existence nějaké opuštěné, nevyužívané budovy. Mnohdy se jedná o bývalý zemědělský objekt, někdy o průmyslový,…

Přístupné pro: Start | Plus

Dotace obcím na výstavbu podporovaných bytůArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8 Dotace obcím na výstavbu podporovaných bytů (podprogram Ministerstva pro místní rozvoj) Cílem podpory je výstavba podporovaných bytů pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo…

Přístupné pro: Start | Plus

Prioritní osa 1 - Modernizace veřejné správyArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy OBLAST INTERVENCE 1.1A A 1.1B – ROZVOJ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI PRO VEŘEJNOU SPRÁVU 1 V této oblastní intervenci budou podporovány následující čtyři skupiny aktivit: a. Vytváření, rozvoj a údržba celostátních…

Přístupné pro: Start | Plus

Příklady projektů z minulého období (vybrány z JPD 3)Archiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Příklady projektů z minulého období (vybrány z JPD 3) Opatření 1.1. Název GS: Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti Příjemce: A-Scan s.r.o. Název projektu: Digitální dokument - rekvalifikační kurz (inovační kurz obsluhy PC se…

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální stav příprav, plánované termíny vyhlášení výzevArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Aktuální stav příprav, plánované termíny vyhlášení výzev Operační program byl schválen 28. 12 2007. Z hlediska běžných žadatelů z řad podnikatelských subjektů, obcí a neziskových organizací tento operační program není příliš významný, je určen výhradně jako…

Přístupné pro: Start | Plus

Program Nemovitosti - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

9 Program Nemovitosti – praktický průvodce zpracováním projektové žádosti Představení programu Program Nemovitosti napomáhá k rozvoji podnikatelské infrastruktury prostřednictvím dotací do výstavby nájemních objektů, rekonstrukce výrobních prostor, rozvoje…

Přístupné pro: Start | Plus

Jak napsat a vyplnit žádostArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Jak napsat a vyplnit žádost Podívejme se na celý proces přípravy projektu z hlediska podmínek ROPu. Jako ukázkový ROP byl použit ROP NUTS II Severovýchod, na kterém si demonstrujeme celou projektovou přípravu od myšlenky přes projektovou přípravu až po…

Přístupné pro: Start | Plus

Školicí střediska - praktický průvodce zpracováním žádostiArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

9 Školicí střediska - praktický průvodce zpracováním žádosti Vhodný postup ke zpracování formuláře žádosti v rámci programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA jsme se zeptali odborníka nám vysvětlí v následujícím textu odborník Řídícího orgánu Operačního programu Podnikání a…

Přístupné pro: Start | Plus

Základní informaceArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Základní informace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) představuje podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v rámci Cíle Konvergence z Evropského sociálního fondu v období 2007-2013. Při tvorbě programu byly zohledněny relevantní…

Přístupné pro: Start | Plus

Operační program Technická pomocArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

MarketingArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Marketing Zaměření programu Minimální výše je 0,3 mil. Kč, maximálně se dotace poskytuje do výše 50 % způsobilých výdajů. Délka trvání projektů může být max. jeden rok. V rámci programu lze financovat: -     pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a…

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální informaceArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Aktuální informace Žádosti jsou přijímány průběžně od roku 2008. Žádosti jsou přijímány průběžně od roku 2008. Projednání žádostí probíhá na zasedání Monitorovacího výboru (MV), přičemž projektovou žádost je nutné předložit vždy min. 14 týdnů před…

Přístupné pro: Start | Plus

Základní informaceArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Základní informace Operační program Doprava je dokumentem reagujícím na doporučení Evropské komise (EK) předložit za Českou republiku (ČR) pro období 2007 – 2013 operační program zahrnující rozvojové priority sektoru doprava v ČR, které mohou být…

Přístupné pro: Start | Plus

Základní informaceArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Základní informace Integrovaný operační program (IOP) bude zajišťovat realizaci převážně nadregionálních projektů zaměřených na modernizaci veřejné správy, zlepšení sociální služeb, veřejného zdraví, zaměstnanosti a bezpečnosti a dále cestovního ruchu,…

Přístupné pro: Start | Plus

Program rozvoje venkova ČR (PRV)Archiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Doporučení, tipy, metodické postupy, praktické příkladyArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Plná žádostArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Plná žádost Agentura Czechinvest vám před začátkem psaní plné žádosti sdělí, zda je váš projekt vůbec přijatelný z hlediska dotace a zda-li máte pokračovat dále, popř. které parametry projektu je třeba změnit. Pokud je vaše žádost do 14 dnů po podání…

Přístupné pro: Start | Plus

Prioritní osa 3 - Inovace a podnikáníArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Prioritní osa 3 – Inovace a podnikání Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí Podporované aktivity: vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a…

Přístupné pro: Start | Plus

Neziskové organizaceArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

9 Neziskové organizace Nové programovací období nabízí všem žadatelům výrazně větší možnosti. Už jen z hlediska celkové alokace je nárůst enormní, více než 870 miliard korun na období sedmi let reprezentuje téměř pětinásobek v přepočtu na rok oproti období…

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální informaceArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Aktuální informace Žádosti jsou přijímány průběžně od roku 2008. Schvalování probíhá na zasedáních Monitorovacího výboru. Pro každé zasedání Monitorovacího výboru je stanoven indikativní termín, dokdy by měla být projektová žádost v požadované kvalitě…

Přístupné pro: Start | Plus

StartArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Start Zaměření programu: Podpora je poskytována ve formě: -     Podpora je poskytována ve formě zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru. S výjimkou projektů navazujících na OP VaVpI může být v tomto programu poskytnuta podpora jednomu…

Přístupné pro: Start | Plus

OSA III v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013Archiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

5 OSA III v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 V ose III jsou plánovány celkem 3 priority: 1.   Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE (50 % z osy)       Cílem je vytvořit pracovní místa a zajistit vyšší příjmovou úroveň obyvatel…

Přístupné pro: Start | Plus

Dotační tituly v rámci OPArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Dotační tituly v rámci OP Oblasti podpory – prioritní osa 1 Hlavní tematické oblasti podpory a zaměření podpory pro prioritní osu 1: -     Infrastruktura a služby související s podnikáním a inovacemi s podporou projektů zaměřených na zvýšení atraktivity…

Přístupné pro: Start | Plus

Základní informaceArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Základní informace Operační program Životní prostředí (OP ŽP) je zásadním finančním nástrojem v oblasti životního prostředí pro období 2007–2013. Spolu s dalšími operačními programy bude sloužit k naplnění jednoho ze tří základních cílů strukturální a…

Přístupné pro: Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...