dnes je 3.12.2023

Podpora tvorby nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvkůGarance

18.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je podpora tvorby nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (dle regionů). Dotaci lze čerpat na vyhloubení tůní ve stávajícím terénu (včetně…

Přístupné pro: Start | Plus

Výstavba centrálních čistíren odpadních vod a kanalizace za účelem napojení nových obyvatelArchiv

29.6.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využitíArchiv

27.4.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití.…

Přístupné pro: Start | Plus

Domovní čistírny odpadních vodGarance

11.11.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí…

Přístupné pro: Start | Plus

Regenerace brownfieldu - možnosti financováníGarance

1.9.2018, Ing.Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mnohá města a obce v ČR řeší problém zanedbaných průmyslových areálů, které již nejsou využívány. Jejich regenerace si však vyžaduje nemalé finanční prostředky. Regenerace brownfieldu představuje komplexní problém pro dané město. Je třeba takový projekt…

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (22/02/2018)

21.2.2018, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální změny v úpravě veřejných zakázekGarance

8.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi nejsložitější oblasti realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie patří veřejné zakázky. Příjemci dotací se řídí pravidly jednotlivých operačních programů a legislativní úpravou platnou v České republice. V loňském roce…

Přístupné pro: Start | Plus

Vyhlášení výzev v novém programovací období 2014- 2020 pro podnikatele se blíží

21.5.2015, Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká republika má pro programovací období 2014-2020 na základě vyjednané dohody s Evropskou komisí k dispozici přibližně 24 mld. EURO, což je o něco méně, než v předchozím programovém období (26 mld. EURO), ale přesto se jedná o značné množství finančních…

Přístupné pro: Start | Plus

Dotační managementZáznam

2.1.2014, Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:01:42

Videoseminář se věnuje krokům, které se provádějí během realizace projektu v Operačním programu Průmysl a podnikání, jež spravuje agentura CzechInvest. Obsahem je vše od schválení dotace, přes výběrová řízení na dodavatele, samotnou realizaci až po ukončení…

Přístupné pro: Plus

Poučme se z chyb, aneb záleží vždy na kvalitním zpracování projektu?Archiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program ICT v podnicích - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Poradenství - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Potenciál - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Rozvoj - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Strategické plánování a projektové řízení v prostředí českých obcíArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Zelená úsporámArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Prosperita - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Marketing - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Jak napsat a vyplnit žádostArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Jak napsat a vyplnit žádost Podívejme se na celý proces přípravy projektu z hlediska podmínek ROPu. Jako ukázkový ROP byl použit ROP NUTS II Severovýchod, na kterém si demonstrujeme celou projektovou přípravu od myšlenky přes projektovou přípravu až po…

Přístupné pro: Start | Plus

Příklady projektů z minulého období (vybrány z JPD 3)Archiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Příklady projektů z minulého období (vybrány z JPD 3) Opatření 1.1. Název GS: Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti Příjemce: A-Scan s.r.o. Název projektu: Digitální dokument - rekvalifikační kurz (inovační kurz obsluhy PC se…

Přístupné pro: Start | Plus

Základní informaceArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Základní informace Integrovaný operační program (IOP) bude zajišťovat realizaci převážně nadregionálních projektů zaměřených na modernizaci veřejné správy, zlepšení sociální služeb, veřejného zdraví, zaměstnanosti a bezpečnosti a dále cestovního ruchu,…

Přístupné pro: Start | Plus

Operační program Technická pomocArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Investice do podnikatelských nemovitostíArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

9 Investice do podnikatelských nemovitostí Investice do podnikatelských nemovitostí a infrastruktury patří mezi nejatraktivnější oblasti podporované ze strukturálních fondů a národních dotací. Tato kapitola by měla přispět ke zlepšené orientaci žadatelů v…

Přístupné pro: Start | Plus

MarketingArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Marketing Zaměření programu Minimální výše je 0,3 mil. Kč, maximálně se dotace poskytuje do výše 50 % způsobilých výdajů. Délka trvání projektů může být max. jeden rok. V rámci programu lze financovat: -     pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a…

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální informaceArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Aktuální informace Žádosti jsou přijímány průběžně od roku 2008. Žádosti jsou přijímány průběžně od roku 2008. Projednání žádostí probíhá na zasedání Monitorovacího výboru (MV), přičemž projektovou žádost je nutné předložit vždy min. 14 týdnů před…

Přístupné pro: Start | Plus

Registrační žádostArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Registrační žádost Pokud máte založen Master účet, můžete se přihlásit opět do systému eAccount. Zde vám již naběhne hlavní stránka, kde můžete založit nový projekt. Je nutné vědět, do které výzvy budete chtít projekt zpracovávat. Systém vám ale nabídne…

Přístupné pro: Start | Plus

Základní informaceArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Základní informace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) představuje podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v rámci Cíle Konvergence z Evropského sociálního fondu v období 2007-2013. Při tvorbě programu byly zohledněny relevantní…

Přístupné pro: Start | Plus

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěžíArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady Cílem této podpory je v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR snížení produkce odpadů, zvýšení podílu…

Přístupné pro: Start | Plus

Související dokumenty a formulářeArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Související dokumenty a formuláře Související dokumenty a formuláře Související dokumenty a formuláře k OP Výzkum a vývoj pro inovace naleznete na Zákaznickém portálu 24 ve složce „Ke stažení - Operační programy EU - OP Výzkum a vývoj pro inovace“. …

Přístupné pro: Start | Plus

Sytém podpory rozvoje venkova z fondů EU v ČRArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Plná žádostArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Plná žádost Agentura Czechinvest vám před začátkem psaní plné žádosti sdělí, zda je váš projekt vůbec přijatelný z hlediska dotace a zda-li máte pokračovat dále, popř. které parametry projektu je třeba změnit. Pokud je vaše žádost do 14 dnů po podání…

Přístupné pro: Start | Plus

Řídící orgány, monitorovací výbory, platební orgánArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Řídící orgány, monitorovací výbory, platební orgán Řídící orgán Řídící orgán má základní odpovědnost za správnost řízení a realizaci operací strukturálních fondů. Definice řídícího orgánu (Managing Authority – MA) je obsahem nařízení Rady (ES) č. 1260/1999,…

Přístupné pro: Start | Plus

Dotační tituly v rámci OPArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Dotační tituly v rámci OP Oblasti podpory – prioritní osa 1 Hlavní tematické oblasti podpory a zaměření podpory pro prioritní osu 1: -     Infrastruktura a služby související s podnikáním a inovacemi s podporou projektů zaměřených na zvýšení atraktivity…

Přístupné pro: Start | Plus

Zpracuji si žádost sám či potřebuji externí subjektArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

7 Zpracuji si žádost sám či potřebuji externí subjekt Problematika projektového řízení projektů financovaných z externích zdrojů je natolik složitá, že mnohdy vyžaduje vysoké nároky na profesní přístup a dostatečnou odbornost osob zapojených do přípravy či…

Přístupné pro: Start | Plus

Skupiny opatření jednotlivých priorit osy II Zlepšování životního prostředí a krajinyArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

5 Skupiny opatření jednotlivých priorit osy II Zlepšování životního prostředí a krajiny V ose II jsou deklarovány tři priority: 1.   Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních…

Přístupné pro: Start | Plus

Nájemní bydleníArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8 Nájemní bydlení Nájemní bydlení je v České republice poznamenáno dlouhodobými cenovými i právními d eformacemi. Především dlouhodobě přetrvávající regulace nájemného z bytů způsobila, že trh s nájemními bytu dosud nefunguje tak, jako v jiných evropských…

Přístupné pro: Start | Plus

Úprava školy za účelem integrace pohybově hendikepovaných studentůArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8 Úprava školy za účelem integrace pohybově hendikepovaných studentů Vzdělání bez bariér – stavební úprava školy za účelem integrace pohybově hendikepovaných studentů Výchozí situace V roce 2003 proběhl v jednom krajském městě proces komunitního plánování…

Přístupné pro: Start | Plus

Služby bank využitelné při financování projektů ze strukturálních fondůArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

7 Služby bank využitelné při financování projektů ze strukturálních fondů Podmínky dotačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU přispívají ke zvýšené poptávce po nových produktech bankovních institucí. Důvodem je zejména to, že příjemci obdrží…

Přístupné pro: Start | Plus

Hodnocení žádostí v regionálních operačních programechArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Hodnocení žádostí v regionálních operačních programech V minulém článku jsme si řekli, jak je důležité dbát na preciznost a důslednost při přípravě projektu, ukázali jsme si základy a úskalí projektové žádosti BENEFIT7 a předvedli jsme si pár vzorových…

Přístupné pro: Start | Plus

Kontaktní instituce a zdroje informacíArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

7 Kontaktní instituce a zdroje informací Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Webové stránky: http://www.mpsv.cz/cs/3452 Kontaktní pracovníci: Projekty v sekci Zaměstnanost Ing. Ivana Projsová, e-mail: mailto:ivana.projsova@mpsv.cz, tel: 221923187 Projekty…

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální stav příprav, plánované termíny vyhlášení výzevArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuální stav příprav, plánované termíny vyhlášení výzev Aktuální stav příprav, plánované termíny vyhlášení výzev K datu aktualizace našeho průvodce jsou vyhlášeny následující výzvy: • Oblast podpory 1.1: Podpora rozvojových pólů regionu: IPRM Ústí nad Labem –…

Přístupné pro: Start | Plus

Rekonstrukce školy na ubytovací zařízeníArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8 Rekonstrukce školy na ubytovací zařízení Úvod Pokud dnes projíždíme české vesnice a městečka a díváme se pozorně, jistě nám neujde poměrně častá existence nějaké opuštěné, nevyužívané budovy. Mnohdy se jedná o bývalý zemědělský objekt, někdy o průmyslový,…

Přístupné pro: Start | Plus

Dotace obcím na výstavbu podporovaných bytůArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8 Dotace obcím na výstavbu podporovaných bytů (podprogram Ministerstva pro místní rozvoj) Cílem podpory je výstavba podporovaných bytů pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo…

Přístupné pro: Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...