dnes je 10.12.2022

Zákon o zadávání veřejných zakázek bude jednodušší, vstřícnější a omezí korupciGarance

7.9.2022, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prvním čtením dnes prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Díky ní se sníží administrativní náročnost, zároveň ale přinese větší volnost zadavatelům a také upraví pravidla pro přidělování zakázek dodavatelům…

Přístupné pro: Start | Plus

VZOR - Čestné prohlášení dodavateleArchiv

16.5.2017, Mgr. Veronika Skřejpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Výběr dodavatele a uzavření smlouvy na veřejnou zakázkuArchiv

16.3.2017, Mgr. Filip Červenka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 122 odst. 1 ZZVZ je zadavatel povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla na základě interního rozhodovacího procesu provedeného v rámci zadavatele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení…

Přístupné pro: Start | Plus

DodavatelArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Dodavatel může být veřejnoprávní i soukromoprávní osobou. Není rozhodující, jakou právní formu si k provozování své činnosti tato osoba…

Přístupné pro: Plus

Centrální zadavatelArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Centrálním zadavatelem je zadavatel podle § 4 odst. 1 nebo 3 ZZVZ, anebo zadavatel podle práva jiného členského státu, který provádí centralizované zadávání spočívající v tom, že provádí zadávací řízení nebo zvláštní postupy podle části šesté, v…

Přístupné pro: Plus

Zadání veřejné zakázkyArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá…

Přístupné pro: Start | Plus

ZadavatelArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

ZZVZ v rámci definice veřejné zakázky v § 2 odst. 1 uvádí, že „Zadáním veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební…

Přístupné pro: Plus

Veřejný zadavatelArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jde o klasickou skupinu zadavatelů, kteří zadávají pravidelně veřejné zakázky. Rovněž veřejní zadavatelé mají svá specifika, jak bude dále uvedeno u limitů, od kterých počínají nadlimitní veřejné zakázky. Dělí se na tři…

Přístupné pro: Plus

Vertikální a horizontální spolupráceArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou uzavírá veřejný zadavatel s jinou právnickou osobou jako dodavatelem, pokud

Přístupné pro: Plus

Zásady zadávání veřejných zakázekArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadavatel podle § 6 ZZVZ musí dodržovat při zadání veřejné zakázky zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu…

Přístupné pro: Start | Plus

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.Archiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuální úprava veřejných zakázek je účinná od 1. 10. 2016, kdy nabyl účinnosti ZZVZ a TVZ a k nim vydané prováděcí předpisy.

Přístupné pro: Start | Plus

Zákaz spolupráce nebo volby právaArchiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup podle § 8 nebo 9 ZZVZ není možný v případě koncesí podle § 174. V případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle § 187 nelze postupovat podle § 8. Volba jiného práva členského státu podle § 8 nebo centrální zadávání podle § 9 není…

Přístupné pro: Plus

Judikáty ESD s vlivem na tuzemský ZZVZArchiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na oblast implementace a konečnou podobu českého ZZVZ mají vliv i některá rozhodnutí níže uvedená.

Přístupné pro: Plus

Zákon o zadávání VZ a předpisy EUArchiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o zadávání veřejných zakázek zapracovává příslušné předpisy Evropské unie níže uvedené a upravuje

Přístupné pro: Start | Plus

Technický zákon č. 135/2016 Sb.Archiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technickým zákonem č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, se změnily tyto zákony:

Přístupné pro: Start | Plus

Metodický postup - určování vztahu GPA na veřejnou zakázkuArchiv

20.6.2016, MMR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o veřejných zakázkách (Government Procurement Agreement - GPA) Lze se setkat i s překladem Dohoda o vládních zakázkách, ale MMR se přiklání k překladu Dohoda o veřejných zakázkách stejně jako česká jazyková verze Úředního věstníku EU (viz např. nařízení…

Přístupné pro: Plus

Společné zadáváníArchiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadavatelé mohou veřejnou zakázku zadat společně. Zadavatel může veřejnou zakázku zadat také společně s osobou, která nemá povinnost postupovat podle tohoto zákona.

Přístupné pro: Plus

Druhy zadávacích řízeníArchiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Časté chyby při realizaci veřejných zakázek - 1. částGarance

3.3.2016, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Verlag Dashöfer, spol. s r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejsledovanější oblastí při realizaci a řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie představují veřejné zakázky. Příjemci dotací se při realizaci výběrových řízení často dopouštějí formálních, ale i závažných pochybení, která mohou…

Přístupné pro: Start | Plus

Uzavření, dodatky a neplatnost smlouvy apod.Archiv

16.8.2013, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

„In-house“ smlouvyArchiv

16.8.2013, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsudky mají vztah k výjimce ze zákona uvedenou v § 18 odst. 1 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách.

Přístupné pro: Plus

Modelové příklady studií proveditelnosti vhodné pro obce a městaArchiv

7.2.2013, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující soubor modelových projektů je určen žadatelům, kteří plánují získat dotace ze strukturálních fondů na financování obvyklých rozvojových projektů měst a obcí. Jak již bylo uvedeno v jiných částech této příručky, získání dotace ze…

Přístupné pro: Plus

Vybudování cyklostezky (doporučení ke zpracování studie proveditelnosti)Archiv

7.2.2013, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu předkládáme doporučení ke zpracování studie proveditelnosti na projekt cyklostezky, který může být využitelný v rámci regionálních operačních programů, operačních programů přeshraniční spolupráce nebo programu rozvoje venkova.…

Přístupné pro: Plus

Struktura studie proveditelnosti v rámci regionálních operačních programůArchiv

7.2.2013, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

OBVYKLÁ STRUKTURA STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU PRO REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI:

Přístupné pro: Plus

Modernizace a rozšíření mateřské školy (tipy ke zpracování studie proveditelnosti)Archiv

7.2.2013, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující modelový příklad může být vodítkem při zpracování studie proveditelnosti pro investiční projekt do regionálních operačních programů. Příspěvek je strukturován dle požadavků regionu Střední Čechy do následujících …

Přístupné pro: Plus

Rekonstrukce školního hřiště: modelový příklad studie proveditelnostiArchiv

7.2.2013, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci žadatelům z řad obcí a měst, kteří plánují získat dotace na financování rekonstrukce školních hřišť či jiných sportovišť. Náš modelový příklad studie proveditelnosti je situován do fiktivní obce Kamenice…

Přístupné pro: Plus

Definice naléhavého případu, jednající řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, přímé zadávání zakázekArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

týká se zakázky na dokončení stavby nádrže k zadržování povodní na vodním toku Parma, ve které bylo použito jednacího řízení bez uveřejnění, ačkoliv k tomu nebyly splněny podmínky pro tento typ zadávacího…

Přístupné pro: Plus

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 5/98 ze dne 10. 9. 1998Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 10/1996 ze dne 17. 4. 1997Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 6/98-26 ze dne 5. 11. 1998Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 6/1999-19 ze dne 30. 8. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 7/1999 ze dne 30. 8. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Mimořádně nízká nabídková cena a hodnocení cenyArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

jako předběžnou otázku předložil Conseil d‘Etat, Lucembursko

Přístupné pro: Plus

Rozsudky českých správních soudůArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této kapitole postupně naleznete rozsudky českých správních soudů (cca 140 rozsudků Vrchního soudu v Olomouci, Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu), které se vztahují k problematice veřejných …

Přístupné pro: Plus

Hodnocení projektů a výběrová kritériaArchiv

22.3.2011, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnocení projektové žádosti probíhá v několika oddělených fázích (zpravidla jsou prováděna i různými pracovníky). Nejprve je posouzena formální správnost žádosti a podmínky přijatelnosti projektu a žadatele a následně věcná správnost (bodové…

Přístupné pro: Plus

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2A 1/96 ze dne 6. 5. 1996Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Umělé rozdělování zakázekArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

týká se elektrifikace a pouličního osvětlení v départementu Vendée

Přístupné pro: Plus

Přezkumné řízeníArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 1/1999-32 ze dne 17. 6. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 1/1999-32 ze dne 17. 6. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Hodnotící kritéria a hodnocení nabídekArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

týká se výstavby a údržby školních budov (Nord-Pas-de-Calais Region a Département du Nord)

Přístupné pro: Plus

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2A 7/96 ze dne 12. 12. 1996Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 4/2000-26 ze dne 29. 6. 2000Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 2/1999-20 ze dne 24. 6. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 4/1999-46 ze dne 30. 8. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 5/1999-43 ze dne 4. 11. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Koncese, působnost směrnicArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncese mají s účinností od 1. 7. 2006 mají samostatnou právní úpravu – zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). Dále je důležité ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zvláštní…

Přístupné pro: Plus

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2A 11/97-24 ze dne 6. 2. 1998Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 8/1999-18 ze dne 2. 12. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus
Nahrávám...
Nahrávám...