dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Digitalizace stavebního řízení

5.4.2024, Zdroj: MF ČR

Ministerstvo financí dokončilo v roli centrálního zadavatele veřejnou zakázku na dodávky výpočetní techniky pro stavební úřady v rámci projektu Digitalizace stavebního řízení. Centrální veřejné zakázky se účastnilo 461 obcí a měst. Zúčastněným subjektům byl dne 28.3.2024 rozeslán pokyn k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem č.j. MF-7600/2024/6601-15. V současné době připravujeme vyhlášení druhé veřejné zakázky pro zbývající zadavatele. Níže jsou uvedeny nejčastěji pokládané dotazy a související odpovědi.

Úloha Ministerstva financí je v rámci projektu Digitalizace stavebního řízení omezena výlučně na zadávání veřejné zakázky na dodávky výpočetní techniky. Ministerstvo financí nezajišťuje proces dotačního financování a ani nemá v této oblasti relevantní informace. Ohledně financování je třeba se obrátit na Ministerstvo pro místní rozvoj/Centrum pro regionální rozvoj. 

Nejčastěji kladené otázky a odpovědi

 1. Otázka: Na dodávky výpočetní techniky byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj přislíbená dotace. V obdrženém dopise se ohledně dotačního financování nic neuvádí a ze smlouvy vyplývá závazek kupujícího uhradit smluvní cenu. Bude tedy kupní cena uhrazena z dotací?
  Odpověď: Ministerstvo financí nezajišťuje dotační financování výdajů na pořízení výpočetní techniky. Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a komunikaci v této oblasti zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj/Centrum pro regionální rozvoj. Z tohoto důvodu dopis neobsahuje  informace k dotačnímu financování. Kontaktní údaje k otázkám ohledně dotace a financování: Digitalizace stavebního řízení – Centrum pro regionální rozvoj (crr.cz), popis financování projektu: Digitalizace stavebního řízení – Realizace a financování projektu (crr.cz)
 2. Otázka: V záhlaví smlouvy máme doplnit č.j. – jaké číslo jednací máme uvést? Můžeme doplnit naše číslo smlouvy? 
  Odpověď: Údaj můžete vyplnit libovolně, příp. jej úplně smazat. 
 3. Otázka: Ve smlouvě je upravena přenesená daňová povinnost. Podle našeho názoru nemáme povinnost v tomto režimu postupovat. Můžeme postupovat standardně, tj. fakturace dodavatele včetně DPH?
  Odpověď: Ano. Režim přenesené daňové povinnosti se uplatní pouze v zákonem stanovených případech. Smlouva je na tuto eventualitu formulačně připravená, ale související ustanovení se využije pouze při splnění zákonných podmínek (viz čl. IV odst. 4 a 5 smlouvy). Ve vztahu k činnosti stavebních úřadů není uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti pravděpodobné. Ustanovení ve smlouvě neodstraňujte. 
 4. Otázka: Lze do smlouvy doplnit kupní cenu včetně DPH?
  Odpověď: Ano. Do tabulky s kupní cenou lze doplnit další řádek například následujícím způsobem.
Předmět koupě Cena bez DPH za 1 ks předmětu koupě Množství Cena celkem bez DPH
Notebook DSŘ 18 968,00 Kč XXX ks dopočteno součinem dílčí ceny a množství
Monitor DSŘ 8 246,00 Kč XXX ks dopočteno součinem dílčí ceny a množství
Dok. stanice DSŘ 2 974,00 Kč XXX ks dopočteno součinem dílčí ceny a množství
Příslušenství DSŘ 271,00 Kč XXX ks dopočteno součinem dílčí ceny a množství
Kupní cena bez DPH dopočteno součtem výše uvedených součinů dílčích cen a množství
Kupní cena včetně DPH celková kupní cena včetně DPH
 1. Otázka: Koho bychom měli určit jako kontaktní osobu podle čl. XIII smlouvy? 
  Odpověď: Volba kontaktní osoby je na pověřujícím zadavateli. Mělo by se jednat o pracovníka, který bude za pověřujícího zadavatele řešit záležitosti týkající se plnění smlouvy (např. případné vady plnění). Osoba přejímající dodávku a její kontaktní údaje se uvádí v příloze č. 2 smlouvy.
 2. Otázka: Smlouvu budeme uzavírat v elektronické formě. Jakým způsobem máme upravit čl. XIII odst. 12 smlouvy?
  Odpověď: Pokud budete smlouvu uzavírat v elektronické podobě, můžete výše uvedený odstavec upravit takto: „Tato Smlouva je vyhotovena v 1 vyhotovení v českém
 
Nahrávám...
Nahrávám...