dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

229/1991 Sb., Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 229/1991 Sb., Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 21. května 1991
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
93/1992 Sb.
(k 28.2.1992)
mění, doplňuje
39/1993 Sb.
(k 31.12.1992)
mění, doplňuje
183/1993 Sb.
(k 1.7.1993)
mění, doplňuje
ÚZ 195/1993 Sb.
 
 
nález ÚS
131/1994 Sb.
(k 21.6.1994)
ruší část § 8 odst. 3, § 8 odst. 4,část § 8 odst. 5,část § 20 odst. 2 a § 24 odst. 1
nález ÚS
166/1995 Sb.
(k 15.8.1995)
ruší § 32 odst. 3
nález ÚS
29/1996 Sb.
(k 9.2.1996)
ruší některá ustanovení, viz text
30/1996 Sb.
(k 9.2.1996)
mění, doplňuje
139/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší § 19 odst. 4 a 5 a § 22 odst. 2
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 6, § 18a, § 23, § 25, vkládá § 25a
253/2003 Sb.
(k 6.8.2003)
v § 13 doplňuje odst. 6 a 7, nová přechodná ustanovení
354/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší § 3
354/2004 Sb.
(k 8.6.2004)
v § 18a odst. 1 mění větu první
nález ÚS
272/2005 Sb.
(k 7.7.2005)
v § 11 ruší odst. 5
nález ÚS
531/2005 Sb.
(k 29.12.2005)
ruší § 13 odst. 6 a 7 pokud se týkají oprávněných osob podle § 11 odst. 2 a jejich dědiců
131/2006 Sb.
(k 14.4.2006)
mění § 11 odst. 2 a 3, § 12, § 24 odst. 7, vkládá § 11a
178/2006 Sb.
(k 5.5.2006)
mění v § 16 odst. 1, nové přechodné ustanovení
254/2011 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá nový § 4b, mění v § 22 odst. 2 a 9
75/2012 Sb.
(k 12.3.2012)
vkládá v § 13 nový odst. 8; nová přechodná ustanovení
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší § 26 odst. 1
428/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší § 29
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
280/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění § 22
185/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 15 odst. 1, § 17, § 24; vkládá nový § 33d
185/2016 Sb.
(k 1.7.2018)
ruší v § 18a odst. 1 větu třetí
ve znění nálezu ÚS č. 135/2018 Sb.
193/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 11 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. a)
229/2019 Sb.
(k 1.11.2019)
mění § 11, § 11a, § 12, § 14, § 15, § 16, § 18, § 20, § 21a, § 22, § 23, § 28b, vkládá § 11b; nové přechodné ustanovení
481/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 11a odst. 8 a § 17 odst. 4
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky ve snaze

zmírnit následky některých majetkových křivd, k nimž došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního majetku v období let 1948 až 1989,
dosáhnout zlepšení péče o zemědělskou a lesní půdu obnovením původních vlastnických vztahů k půdě a
upravit vlastnické vztahy k půdě v souladu se zájmy hospodářského rozvoje venkova i v souladu s požadavky na tvorbu krajiny a životního prostředí,
se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Rozsah působnosti zákona
(1)  Zákon se vztahuje na
a)  půdu, která tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží,1) a v rozsahu stanoveném tímto zákonem i na půdu, která tvoří lesní půdní fond,2) (dále jen „půda”),
b)  obytné budovy, hospodářské budovy a jiné stavby, patřící k původní zemědělské usedlosti, včetně zastavěných pozemků,
c)  obytné a hospodářské budovy a stavby, sloužící zemědělské a lesní výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství, včetně zastavěných pozemků,
d)  jiný zemědělský majetek uvedený v § 20.
(2)  Zákon upravuje práva a povinnosti vlastníků, původních vlastníků, uživatelů a nájemců půdy, jakož i působnost státu při úpravě vlastnických a užívacích práv k pozemkům.
(3)  Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se právní vztahy k majetku uvedenému v odstavci 1 právními předpisy.
Základní ustanovení
§ 2
(1)  Kromě vlastníka mají právo užívat půdu jiné osoby jen na základě smlouvy uzavřené s vlastníkem nebo na základě smlouvy uzavřené s pozemkovým fondem; není-li zákonem stanoveno jinak.
(2)  Pro účely tohoto zákona je vlastník pozemků vlastníkem porostů na něm vzešlých; tím není dotčeno vlastnické právo zemědělských družstev k porostům na pozemcích jejich členů podle předpisů o zemědělském družstevnictví3) . U pozemků daných smluvně do užívání je vlastníkem jiných než trvalých porostů uživatel, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak.
§ 3
(zrušen zák. č. 354/2004 Sb. k 1.5.2004)
ČÁST DRUHÁ
§ 4
Oprávněné osoby
(1)  Oprávněnou osobou je státní občan České a Slovenské Federativní Republiky, který má trvalý pobyt na jejím území, a jehož půda, budovy a stavby, patřící k původní zemědělské usedlosti, přešly na stát nebo na jiné právnické osoby v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 způsobem uvedeným v § 6 odst. 1.
(2)  Zemřela-li osoba, jejíž nemovitost přešla v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby v případech uvedených v § 6, před uplynutím lhůty uvedené v § 13, nebo byla-li před uplynutím této lhůty prohlášena za mrtvou, jsou oprávněnými osobami, pokud jsou státními občany České a Slovenské Federativní Republiky a mají trvalý pobyt na jejím území, fyzické osoby v tomto pořadí:
a)  dědic ze závěti, jež byla předložena při dědickém řízení, který nabyl celé dědictví,
b)  dědic ze závěti, který nabyl vlastnictví, avšak pouze v míře odpovídající jeho dědickému podílu; to neplatí, jestliže dědici podle závěti připadly jen jednotlivé věci nebo práva; byl-li dědic závětí ustanoven jen k určité části
 
Nahrávám...
Nahrávám...