dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

70/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

č. 70/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. února 2019,
kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl. I
Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se za slovo „zřizovat” vkládá slovo „umělecký”, slovo „a” se nahrazuje slovem „nebo” a na konci odstavce se doplňuje věta „Ve škole lze zřizovat více uměleckých oborů.”.
2. V § 1 odst. 3 se slova „4 až”, slova „3 nebo” a věta poslední zrušují.
3. V § 1 odstavec 4 zní:
„(4) Pro žáky, kteří v daném studijním zaměření nenavštěvovali nebo neukončili úspěšně základní studium I. stupně podle § 7 odst. 1, je možné organizovat přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně, které má 1 ročník.”.
4. V § 1 odst. 5 se slova „žáky základního studia I. a II. stupně, kteří prokáží mimořádné nadání a vynikající výsledky vzdělávání” nahrazují slovy „nadané a mimořádně nadané žáky základního studia, kteří prokážou předpoklady pro splnění vzdělávacího obsahu definovaného ve školním vzdělávacím programu pro studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin”.
5. V § 1 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „pro základní umělecké vzdělávání”.
6. V § 1 odst. 8 se za slovo „zkoušek” vkládají slova „a termín vykonání zkoušek”.
7. V § 1 odst. 9 se slova „v souladu se školním vzdělávacím programem” zrušují a slova „koncerty, výstavy a vystoupení, výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností” se nahrazují slovy „akce související s výchovně vzdělávací činností, zejména koncerty, výstavy, soutěže, přehlídky, vystoupení a výjezdy do zahraničí”.
8. V § 1 odst. 10 se za slova „Evropské unie” vkládají slova „ , státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace” a na konci odstavce se doplňuje věta „Nezletilý žák předloží i písemný souhlas zákonného zástupce.”.
9. V § 1 odst. 11 větě druhé se slova „způsobilý k právním úkonům” nahrazují slovy „plně svéprávný”.
10. V § 2 odstavec 3 zní:
„(3) Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme ředitel školy nadaného nebo mimořádně nadaného žáka základního studia, který úspěšně vykonal komisionální zkoušku podle § 6 odst. 1 písm. d).”.
11. V § 2 odst. 4 větě první se slova „mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku” nahrazují slovy „nadaní a mimořádně nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání a nedosáhli stanoveného věku”.
12. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ve školním vzdělávacím programu jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka, zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacím programu, jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku.”.
 
Nahrávám...
Nahrávám...