dnes je 23.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

372/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění pozdějších předpisů

č. 372/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění pozdějších předpisů
[zrušeno č. 355/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 23. října 2012,
kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění pozdějších předpisů
Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 8, § 5 odst. 5 a § 20 odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 230/2009 Sb. a zákona č. 254/2012 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. a vyhlášky č. 58/2012 Sb., se mění takto:
1. V názvu vyhlášky se slova „a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky” zrušují.
2. V § 1 odst. 1 v úvodní části ustanovení se slova „náležitosti žádostí,” zrušují a za slovo „vzory” se vkládají slova „formulářů a”.
3. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slova „zahraniční banku” vkládají slova „z jiného než členského státu”, ve druhé závorce se za slova „licence pro pobočku” vkládají slova „banky z jiného než členského státu”.
4. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.
5. V § 2 písmeno k) zní:
„k) osobou, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, právnická osoba se sídlem v členském státě, jejímž předmětem činnosti je činnost banky, obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti, investičního fondu, penzijní společnosti, pojišťovny a zajišťovny, platební instituce, instituce elektronických peněz, nebo jiná regulovaná činnost na finančním trhu, a která podléhá dohledu příslušného orgánu členského státu v zemi jejího sídla.”.
6. V § 3 odst. 1 se slova „§ 4 odst. 1” nahrazují slovy „§ 4 odst. 8” a slovo „tiskopisu” se nahrazuje slovem „formuláři”.
7. V § 4 odstavce 4 a 5 znějí:
„(4) Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, žadatel nepřikládá přílohy podle odstavce 3 písm. b) až d) a f) až h).
(5) Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba, jejíž kvalifikovaná účast je dána nepřímým podílem prostřednictvím osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, žadatel
a) nepřikládá přílohy podle odstavce 3 písm. b) až d) a f) až h) a
b) přikládá originál pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu dohledu, kterým byl této osobě udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu. Není-li takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření tohoto orgánu, že tato osoba nabyla
 
Nahrávám...
Nahrávám...