dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

257/2012 Sb., Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů, ve znění účinném k 1.1.2018

č. 257/2012 Sb., Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů, ve znění účinném k 1.1.2018
[zrušeno č. 243/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 12. července 2012
o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
472/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohy
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 3, § 10 odst. 11 a § 11 odst. 4 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) ,2stanoví vzor evidenční knihy zařízení, vzory pro podávání zpráv, postupy pro činnosti uvedené v § 10 odst. 1 a 2 zákona s výjimkou postupů spočívajících v kontrole těsnosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany, obsahujících fluorované skleníkové plyny, a rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování látek, které poškozují ozonovou vrstvu (dále jen „regulovaná látka”).
(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
§ 2
Vzor evidenční knihy zařízení
Vzor evidenční knihy zařízení podle § 4 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Vzory zpráv
Vzory pro podávání zpráv podle § 11 odst. 1 a 2 zákona jsou uvedeny v příloze č. 2 a 3 k této vyhlášce.
§ 4
Postupy pro nakládání s regulovanými látkami, fluorovanými skleníkovými plyny nebo zařízeními obsahujícími tyto látky
(1) Postupy znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení, postup a způsob kontroly a evidence těchto látek jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(2) Postupy znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci jiných chladicích zařízení než výrobků domácího chlazení, postup a způsob kontroly a evidence těchto látek jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(3) Postupy znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků určených k požární ochraně, postup a způsob kontroly a evidence těchto látek jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(4) Stupeň úpravy I a II závazné technologie podle přílohy č. 4 k této vyhlášce se provádí v rámci jednoho technologického celku; tímto celkem se rozumí pevně instalovaná skupina technologických zařízení provozovaných v rámci jednoho areálu nebo jednotlivé stupně mobilní technologie přistavované do zařízení ke sběru odpadů ke znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků.
§ 5
Postupy pro kontrolu těsnosti chladicích okruhů zařízení obsahujících regulované látky
(1) Před kontrolou těsnosti chladicích okruhů zařízení s obsahem regulovaných látek certifikovaná osoba zkontroluje záznamy o zařízení, přičemž zvláštní pozornost věnuje informacím o opakujících se problémech a problémových oblastech.
 
Nahrávám...
Nahrávám...