dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základny projektu

24.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2
Základny projektu

doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

Základními ukazateli projektu jsou dle Fialy1 čas, náklady a kvalita, Svozilová2 používá tři základny projektu: čas, náklady a dostupnost zdrojů.

Pramen: SVOZILOVÁ, A.:Projektový management. Grada Publishing, Praha 2006, ISBN80-247-1501-5, str. 23

Obrázek č. 2 Základny projektového managementu

Mezi jednotlivými parametry existuje vzájemná vazba. Konkrétní specifikace provedení potřebuje vždy určitý časový plán, který určí finanční výši rozpočtu projektu. Dojde-li například ke zvýšení finančního rozpočtu projektu, pak mohou být použity efektivnější zdroje a čas potřebný na realizaci může být kratší, v případě snížení finančního rozpočtu tomu bude naopak. Pro úspěšné dokončení projektu je důležité, aby byly dodržovány předem definované hodnoty a limity. Ke koordinaci činností v systému pomáhá tzv. plán projektu, jehož respektování by mělo znamenat vyšší pravděpodobnost úspěchu.

Podstatu projektu je možno vyjádřit pomocí projektového trojúhelníku (či magického trojúhelníku – viz obrázek č. 1), tzv. trojimperativu, který definuje:

  • specifikaci provedení - tzn. co a v jaké kvalitě,

  • časový plán - kdy má být co realizováno,

  • náklady na realizaci jednotlivých činností.

Tento trojrozměrný cíl bývá označován jako tzv. OTIFOB (on time, in full, on budget).

Pramen: ROSENAU, M. D.: Řízení projektů, Computer Press, 2007, ISBN 978-80-251-1506-0, str. 20

Obrázek č. 3: Trojimperativ

Úspěch projektu znamená splnění zadaných cílů, to znamená, že každý projekt musí nalézt odpověď na tři otázky:

co? určení cíle a předmětu projektu – věcná dimenze,

kdy? určení časového harmonogramu projektu – časová dimenze,

za kolik? určení projektového rozpočtu – nákladová dimenze.

Pramen: FIALA, P.: Projektové řízení, Oeconomica, VŠE, 2002 str. 11

Projektový trojúhelník vlastně stanovuje současné dosažení tří cílů projektu, přičemž jednotlivé cíle jsou měřitelné a ověřitelné. Jde o nalezení vhodného kompromisu mezi specifikací provedení, časovým plánem a náklady. Úspěšné řízení projektu znamená dosáhnout požadované parametry v daném termínu nebo před ním a v rámci rozpočtových nákladů. Mezi prvky "trojimperativu" existuje vzájemná závislost, kterou je zapotřebí při jejich určení zohlednit. Například při daném předmětu projektu určuje konkrétní časový plán konkrétní výši finančních prostředků. Pokud by byl k dispozici vyšší rozpočet (je možno využít efektivnější technologie apod.), časové plnění může být odlišné (kratší). Výsledkem splnění výše uvedených cílů je unikátní produkt projektu, což znamená vytvoření hmotného předmětu (nebo části), určité služby, nebo jejich kombinaci. Každý projekt je ve své podstatě jedinečný tj. unikátní, protože trvání projektů je dočasné, provádí se v daném časovém období pouze jednou a obvykle na něm pracuje určitý tým lidí. Pokud by byl realizován stejný projekt podruhé se stejným projektovým týmem, bude mít tento projektový tým zkušenosti, které se mohou projevit při realizaci, jinými slovy – projekt se stane opět jedinečným.

Produkt projektu "by měl" v závislosti na časových a nákladových možnostech splnit očekávání zadavatele.3 V praxi ale často platí, že není dosažena vysoká kvalita v rámci adekvátně nedostačujícího časového a nákladového fondu4. Splnění trojimperativu

 
Nahrávám...
Nahrávám...