dnes je 10.12.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní principy zadávání veřejných zakázek

22.3.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.1 Základní principy zadávání veřejných zakázek

Poznámka

POZNÁMKA:

Tyto základní principy, tj. princip zákazu diskriminace, princip transparentnosti a princip zásady stejného zacházení jsou obsaženy v násl. ustanoveních zákona č. 137/2006 Sb.:

§ 6 – obecné zásady postupu zadavatele,

§ 18 odst. 3 – postup při zadávání zakázek malého rozsahu,

§ 112 – výkon dohledu nad zadáváním VZ.

Sa Transporte et travaux v. Minister of Public Works

jako předběžnou otázku předložil Conseil d‘Etat, Lucembursko

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-76/81 ze dne 10. února 1982

celex 61981J0076

Směrnice 71/305 musí být interpretována tak, že znemožňuje členskému státu, aby vyžadoval po uchazeči z jiného členského státu prokázání splnění kritérií vztahujících se k dobré pověsti a kvalifikaci jakýmkoliv jiným způsobem, než je stanoveno v článcích 23 až 26 této směrnice (například předložením povolením k usazení atp.).

Výsledkem takové interpretace směrnice je také soulad ustanovení Smlouvy týkající se služeb. Podmiňovat poskytování služeb v jednom členském státě získáním povolení k usazení by způsobilo, že článek 59 by pozbyl jakýkoliv efektivity. Smysl článku 59 Smlouvy je právě zrušení restrikcí týkajících se svobody poskytovat služby osobami, které nejsou usazeny ve státě, ve kterém mají poskytovat služby.

Evropská komise v. Italská republika

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-103/84 ze dne 5. června 1986

celex 61984J0103

Národní předpis vyžadující, aby municipální (obecní či městské)dopravní podniky nakupovaly vozidla národní výroby, aby se kvalifikovaly pro určité dotace, musí být považován jako opatření, které má stejný účinek jako kvantitativní omezení dovozu, a je tak zakázán článkem 30 Smlouvy.

Evropská komise v. Irsko

týká se vodního projektu „Dundalk"

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-45/87 ze dne 13. března 1987

celex 61987O0045(01)

Zdálo by se normální, že ve veřejné zakázce, jako je tato, může být vyžadováno, aby použité materiály byly v souladu s určitým technickým standardem, dokonce i národním standardem, aby byla zajištěna jejich vhodnost a bezpečnost.

Avšak takový technický standard nemůže, bez toho aniž by vytvořil evidentní případ překážky obchodu v rozporu s článkem 30 Smlouvy, mít za následek vyřazení (bez nějakého přezkoumání) jakékoli nabídky s jiným technickým standardem uznávaným v jiném členském státě, který poskytuje ekvivalentní záruku bezpečnosti, provedení a spolehlivosti.

Evropská komise v. Italská republika

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-360/89 ze dne 3. července 1992

celex 61989J0360

Článek 59 Smlouvy zakazuje nejenom zjevnou diskriminaci odůvodněnou státní příslušností, ale všechny skryté formy diskriminace, které aplikací jiných kritérií rozlišování vedou ke stejnému výsledku.

Členský stát, který vyhrazuje jakékoliv veřejné zakázky na stavební práce společnostem, které mají sídlo v oblasti, kde mají být stavební práce provedeny, a dává přednost dočasným sdružením, které zahrnují podniky mající hlavní aktivity v této oblasti, je v rozporu se závazky stanovenými článkem 59 Smlouvy a směrnicí 71/305 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce.

Evropská komise v. Dánské království

spor se týkal výstavby mostu přes „Storebaelt"

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-243/89 ze dne 22. června 1993

celex 61989J0243

Skutečnost, že zadavatel Aktieselskabet Storebaeltsforbindelsen (společnost plně ovládaná dánským státem, jejímž úkolem byla výstavba mostu Storebaelt) vyzval uchazeče k předložení nabídky a jako podmínku vyžadoval co největší použití dánských materiálů spotřebního zboží, práce a zařízení, a skutečnost, že jednání s vybraným sdružením probíhalo na základě nabídky, která nesplňovala podmínky zadávacího řízení, zapříčinily, že Dánsko nesplnilo své závazky vyplývající z práva Společenství – zejména článku 30, 48 a 59 Smlouvy a stejně tak směrnice 71/305/EHS.

Evropská komisev. Belgické království

zakázka na nákup autobusů-zadavatel Société Régionale Wallonne du Transport

rozsudek Evropského soudního dvora č. C- 87/94 ze dne 25. dubna 1996

celex 61994J0087

Postup stanovený směrnicí 90/531 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací musí být dodržen bez ohledu na státní příslušnost nebo sídlo uchazečů. Povinnost uložená zadavatelům článkem 4 odst. 1 směrnice aplikovat řízení, kterými jsou upraveny ustanovení směrnice je bezpodmínečná a je vždy možné, že podniky založené v jiných členských státech se mohou zajímat přímo nebo nepřímo o získání veřejné zakázky.

Ačkoliv zadavatelé mají určitý stupeň možnosti výběru týkající se zadávacího řízení, jakmile uveřejní zakázku v konkrétním řízení, jsou povinni postupovat dle tohoto řízení, dokud zakázka není přidělena.

Ze směrnice 90/531 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací vyplývá, že postup zadavatele pro porovnávání nabídek musí odpovídat v každém stadiu jak principu stejného zacházení, tak principu transparentnosti.

Embassy Limousines & Services v. Evropský parlament

veřejná zakázka na dopravní služby pro Evropský parlament

rozsudek Soudu prvního stupně č. T-203/96 ze dne 17. prosince 1998

celex 61996A0203

Zadavatel musí v každém stadiu zadávacího řízení vyhovět nejen principu stejného zacházení se všemi uchazeči, ale také principu transparentnosti. Proto osoba, která je úzce spjatá se zadávacím řízením a která byla dokonce posouzena jako úspěšný uchazeč, musí bezodkladně obdržet přesné informace týkající se stavu

 
Nahrávám...
Nahrávám...