dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní informace a aktuální stav příprav

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní informace a aktuální stav příprav

Regionální operační programy (ROP) představují nový nástroj, který je určen k řešení problémů jednotlivých regionů soudržnosti v České republice. Jsou zaváděny v souvislosti s požadavky zástupců krajů na větší zohlednění specifik jednotlivých regionů. Jejich cílem je řešit problémy spojené s územím daného regionu, které jsou dány rozdílnou mírou ekonomické aktivity, mírou nezaměstnanosti, potenciálem cestovního ruchu, strukturou ekonomiky (restrukturalizace starých průmyslových odvětví) apod. V období 2007-2013 by měly v kombinaci s Integrovaným operačním programem nahradit stávající Společný regionální operační program (SROP). To by mělo přinést větší míru nezávislosti českých krajů při řešení vlastních rozvojových potřeb.

Hlavní výhodu a zároveň klíčový důvod pro zavedení regionálních operačních programů představuje možnost krajů vytvářet programy šité přesně na míru daného regionu. Priority regionálních operačních programů jsou sice obdobné pro všechny regiony soudržnosti tak, aby byly v souladu s Národním rozvojovým plánem a Národním strategickým referenčním rámcem, ale váha jednotlivých priorit a konkrétní podporované aktivity v rámci těchto priorit budou přizpůsobovány specifikům daného regionu (např. Moravskoslezsko přiřazuje větší důležitost regionální podpoře podnikání nebo využívání brownfields, region Severozápad zahrnuje do svých priorit modernizaci a rozvoj regionálních letišť apod.).

Regionální operační programy by tedy měly umožnit lépe postihnout konkrétní regionální rozvojové příležitosti. Tento systém by měl navíc podpořit i míru ztotožnění krajů s dotačními programy ze strukturálních fondů, jelikož je budou mít možnost samy ovlivnit a nasměrovat v souladu s programy rozvoje krajů a dalšími specifickými prioritami. Regionální operační programy (ROP) jsou sice vytvářeny pro celé regiony soudržnosti, jež zahrnují zpravidla dva kraje a v případě regionu soudržnosti Severovýchod dokonce tři (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj). Není tedy možné koncipovat ROP pouze podle potřeb jednoho kraje. Je nutno nalézt shodu a koordinovat aktivity, ale i přesto by měly podstatněji akcentovat priority krajů než jeden společný operační program.

Jedním z diskutovaných rizik fungování nově vznikajících implementačních struktur je zajištění dostatečného množství odborných pracovníků, kteří budou schopni poskytnout žadatelům potřebné informace a asistenci při zpracování projektových žádostí a řízení projektů. Centralizovaný program by byl v tomto ohledu patrně výhodnější, neboť zde byly vybudovány administrativní kapacity, jež získaly zkušenosti v období 2004-2006. Kraje se tedy budou muset s touto výzvou vypořádat. Do jaké míry to zvládnou, budeme moci hodnotit až na konci současného programovacího období.

Globálním cílem Regionálních operačních programů je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel, při respektování udržitelného rozvoje.

Zaměření podpor ROP je následující:

- modernizace technické infrastruktury,

- zvýšení prosperity regionu vytvářením prostředí pro rozvoj malých a středních podniků,

- zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu,

- modernizace zlepšení podmínek pro obyvatele ve městech a na venkově.

V období 2007-2013 by mělo fungovat v České republice 7 regionálních operačních programů (jeden pro každý region soudržnosti NUTS 2):

1. Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy (území Středočeského kraje)

2. Regionální

 
Nahrávám...
Nahrávám...