dnes je 6.12.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o obchodním zastoupení

29.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.5.1
Vzor – Smlouva o obchodním zastoupení

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Alfa, a. s.

IČO: 123 54 214, DIČ: CZ12354214

se sídlem Praha 13, Neustupného 1832, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 12505

zastoupená Ing. Františkem Novákem, předsedou představenstva

(dále jako "Zastoupený" na straně jedné)

a

Beta, s. r. o.

IČO: 123 45 678, DIČ: CZ 12345678

se sídlem Praha 4, Roztylská 1234, PSČ 146 00

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 145265

zastoupená Pavlem Koroptvičkou, jednatelem

(dále jako "Obchodní zástupce" na straně druhé)

(Zastoupený a Obchodní zástupce dále také společně jako "Smluvní strany" nebo každý samostatně jako "Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2483 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník"), tuto

smlouvu o obchodním zastoupení
I.

1.1 Obchodní zástupce prohlašuje, že je nezávislým podnikatelem v oblasti ........... a má potřebné zkušenosti a znalosti v oblasti ............

1.2 Zastoupený prohlašuje, že je dodavatelem zařízení ........... (Dále jen "Zařízení").

1.3 Zastoupený má zájem, aby pro něj Obchodní zástupce po dobu trvání této smlouvy vyvíjel činnost směřující ke zprostředkování prodeje Zařízení třetím osobám na území České republiky (činnost nevýhradního obchodního zastoupení). Obchodní zástupce má zájem o spolupráci se Zastoupeným spočívající ve zprostředkování prodeje Zařízení třetím osobám na uvedeném území.

1.4 Smluvní strany se dohodly, že konkrétní parametry Zařízení budou sjednávány vždy ve vztahu ke třetí osobě, která bude mít zájem o uzavření kupní smlouvy či jiné obdobné smlouvy na dodávku Zařízení se Zastoupeným (dále jako "Zájemce"), a to ohledně použitého materiálu i požadovaných výkonnostních parametrů nebo jiných komponentů zařízení, s ohledem na individuální požadavky Zájemce. Změny ve specifikaci Zařízení dle této smlouvy vyplývající z konkrétních jednání Zastoupeného nebo Obchodního zástupce se Zájemcem nejsou považovány za porušení povinnosti Smluvních stran vyplývajících z této smlouvy a Smluvní strany tyto změny předpokládají již při uzavření této smlouvy. Proces přípravy a vyjednávání o uzavření smlouvy na dodávku Zařízení Zájemci bude pro účely této smlouvy dále také označován jako "Transakce".

II.
Předmět a účel smlouvy

2.1 Obchodní zástupce se zavazuje vyvíjet pro Zastoupeného činnost směřující k uzavírání se Zájemci kupních smluv či jiných obdobných smluv, jejichž předmětem bude dodávka Zařízení Zájemcům (dále jako "Smlouva").

2.2 Zastoupený se zavazuje uhradit Obchodnímu zástupci za zprostředkování uzavření Smlouvy provizi ve výši a za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.
Práva a povinnosti Obchodního zástupce

3.1 Předmětem činnosti Obchodního zástupce dle této smlouvy je zejména:

  • vyhledávání Zájemců,

  • jednání se Zájemci o obchodních podmínkách Smlouvy,

  • spolupůsobení při uzavírání Smlouvy tak, aby došlo ze strany Zájemce k řádnému a včasnému splnění jeho závazku vůči Zastoupenému.

3.2 Obchodní zástupce nemá právo uzavírat jménem Zastoupeného Smlouvy či jiné obchody, cokoliv pro něho přijímat nebo jinak jeho jménem právně jednat.

3.3 Obchodní zástupce se zavazuje vykonávat činnosti dle této smlouvy výhradně na území České republiky.

3.4 Při jednání se Zájemci se Obchodní zástupce zavazuje vystupovat svým vlastním jménem pod vlastní obchodní firmou.

3.5 Obchodní zástupce je povinen řídit se pokyny Zastoupeného. V případě, že o to Obchodní zástupce požádá, je Zastoupený povinen udělit Obchodnímu zástupci pokyny písemně. V ostatních případech je Zastoupený oprávněn udělovat Obchodnímu zástupci pokyny i ústně, telefonicky atd. Obchodní zástupce je oprávněn nabízet Zájemcům pouze ceny a platební a dodací podmínky pro dodávku Zařízení, které mu sdělí Zastoupený.

3.6 Obchodní zástupce bude respektovat požadavky a zájmy Zastoupeného a vykonávat veškeré činnosti s odbornou péčí. Obchodní zástupce se zavazuje spolupracovat s externím právním poradcem, jehož služeb Zastoupený v souvislosti s Transakcí využije.

3.7 Obchodní zástupce je povinen předem předložit Zastoupenému k odsouhlasení text všech zásadních dokumentů, které budou určeny k distribuci třetím stranám.

3.8 Při výkonu činnosti podle této smlouvy se Obchodní zástupce zavazuje postupovat poctivě, s vynaložením odborné péče a v dobré víře. Obchodní zástupce je povinen jednat vždy v souladu s oprávněnými zájmy Zastoupeného. V případě, že si Obchodní zástupce není jistý způsobem, jakým chce být Zastoupený prezentován, je povinen se dotázat Zastoupeného a požádat jej o další pokyny pro způsob jednání se Zájemci.

3.9 Obchodní zástupce je pravidelně, nejméně však na konci každého kalendářního čtvrtletí, povinen informovat Zastoupeného o skutečnostech důležitých pro zájmy Zastoupeného, zejména o vývoji na trhu a o okolnostech významných z hlediska realizace Transakce.

3.10 Obchodní zástupce je dále povinen Zastoupeného bez zbytečného odkladu informovat o osobách, které mají zájem uzavřít Smlouvu, a jejich případných dalších požadavcích na obsah Smlouvy. V případě, že o to Zastoupený požádá, je Obchodní zástupce povinen sdělit Zastoupenému tyto informace písemně. V ostatních případech je Obchodní zástupce oprávněn sdělovat Zastoupenému tyto informace i ústně či telefonicky.

3.11 Obchodní zástupce nesmí navrhovat Zastoupenému uzavření Smlouvy se Zájemcem, o kterém ví nebo musí vědět, že je důvodná pochybnost, že splní řádně a včas své závazky vůči Zastoupenému.

3.12 Obchodní zástupce se zavazuje po dobu trvání této smlouvy a dále po dobu dvou let od ukončení této smlouvy nevykonávat na území podle čl. 3.3 této smlouvy činnost, která je předmětem obchodního zastoupení dle této smlouvy, nebo jinou činnost, která má soutěžní povahu vůči Zastoupenému, na vlastní účet ani pro jiné osoby než Zastoupeného.

3.13 Obchodní zástupce není oprávněn pověřit plněním činností dle této smlouvy třetí osoby, nedohodnou-li se Smluvní strany vždy pro každý jednotlivý případ písemně jinak.

3.14 Pro případ porušení povinností Obchodního zástupce specifikovaných výše v čl. III. této smlouvy je Obchodní zástupce povinen zaplatit Zastoupenému smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení takové povinnosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k úhradě této smluvní pokuty. Tím není dotčen ani omezen nárok Zastoupeného na náhradu vzniklé škody.

3.15 V případě odstoupení od této smlouvy není dotčen nárok na úhradu smluvní pokuty či nárok na náhradu škody v plné výši.

IV.
Práva a povinnosti Zastoupeného

4.1 Zastoupený se zavazuje poskytovat Obchodnímu zástupci informace potřebné k výkonu činnosti dle této smlouvy, zejména jej informovat o ceně Zařízení, dodacích a platebních podmínkách pro Zařízení, jakož i o všech dalších okolnostech, které mají rozhodný význam pro vyhledávání Zájemců a sjednávání obchodních podmínek pro uzavření Smluv. Zastoupený je povinen informovat Obchodního zástupce o případných podstatných změnách poskytnutých údajů.

4.2 Zastoupený se zavazuje předložit Obchodnímu zástupci propagační materiály, jiné obchodní podklady a pomůcky, které jsou nezbytné k řádnému výkonu činností dle této smlouvy Obchodním zástupcem, má-li je k dispozici.

4.3 Zastoupený se zavazuje jednat ve všech vztazích vyplývajících z této smlouvy vůči Obchodnímu zástupci poctivě a v dobré víře.

4.4 Smluvní strany se dohodly, že Zastoupený je oprávněn pověřit jiné osoby obchodním zastoupením, které je předmětem činnosti Obchodního zástupce dle této smlouvy, a to na území podle čl. 3.3 této smlouvy, jakož i na jiných územích.

4.5 Zastoupený se zavazuje informovat Obchodního zástupce o všech jemu známých potenciálních investorech, kteří v minulosti projevili zájem o realizaci Transakce na území podle čl. 3.3 této smlouvy nebo kteří takový zájem projeví během účinnosti této smlouvy. Uzavření Transakce a podpis Transakční dokumentace je vždy věcí uvážení a rozhodnutí Zastoupeného.

V.
Provize za úspěšné uzavření Transakce

5.1 Obchodnímu zástupci náleží za výkon činnosti dle této smlouvy provize za úspěšné uzavření Transakce. Zastoupený se zavazuje uhradit Obchodnímu zástupci provizi ve výši 5 % z celkové ceny zakázky ("Provize za úspěšné uzavření Transakce").

5.2 Cenou zakázky se rozumí celková částka sjednaná ve Smlouvě za dodávku Zařízení bez DPH.

5.3 Provizi za úspěšné uzavření Transakce uhradí Zastoupený Obchodnímu zástupci jen tehdy, pokud dojde k uzavření Smlouvy se Zájemcem a současně bude uhrazena daným Zájemcem sjednaná cena za dodávku Zařízení (cena zakázky).

5.4 Provize za úspěšné uzavření Transakce bude splatná vždy do deseti (10) pracovních dnů poté, co bude cena zakázky uhrazena Zastoupenému. V případě, že bude cena zakázky splatná po částech, bude i Provize za úspěšné uzavření Transakce hrazena po částech, a to vždy do deseti (10) pracovních dnů po úhradě jednotlivé splátky ceny zakázky Zastoupenému. Uvedený postup se bude aplikovat i na případné sjednané zádržné. Provize za úspěšné uzavření Transakce nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH), která bude připočtena v příslušné sazbě dle platných právních předpisů.

5.5 Pokud k uzavření Smlouvy nedojde během účinnosti této smlouvy z důvodů na straně Zastoupeného a Zastoupený následně uskuteční s kterýmkoli z potenciálních zájemců (investorů) oslovených Obchodním zástupcem během účinnosti této smlouvy nebo s jakoukoli s ním spřízněnou osobou Transakci během šesti (6) kalendářních měsíců po datu ukončení účinnosti této Smlouvy, bude mít Obchodní zástupce v takovém případě nárok na Provizi za úspěšné uzavření Transakce, ledaže by Smlouva byla vypovězena Zastoupeným v důsledku porušení povinností nebo hrubé nedbalosti na straně Obchodního zástupce, nebo došlo k odstoupení od této smlouvy Zastoupeným z důvodů sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem.

5.6 Provize za úspěšné uzavření Transakce je splatná v korunách českých, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, a to na účet Obchodního zástupce označený v úvodu této smlouvy, případně jiný účet, který Obchodní zástupce Zastoupenému pro tyto účely písemně oznámí.

5.7 Zastoupený je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, informovat Obchodního zástupce o uzavření Smlouvy, o výši ceny zakázky a o podmínkách její splatnosti, a dále vždy do pěti (5) pracovních dnů o úhradě sjednané ceny zakázky či její části Zájemcem.

5.8 Faktura vystavená Obchodním zástupcem na základě této smlouvy musí vždy obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále náležitosti dle § 435 NOZ a kromě toho zejména číslo smlouvy

 
Nahrávám...
Nahrávám...