dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o dílo - grafické ztvárnění reklamního materiálu

30.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.16.1
Vzor – Smlouva o dílo – grafické ztvárnění reklamního materiálu

Mgr. Marek Zeman, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s. r. o.

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen "Smlouva")

ABC, s. r. o.

IČO: 123 45 678

sídlem: ..................................

společnost zapsaná u Krajského soudu v ..., oddíl ..., vložka ...

zastoupená ...

/ podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku ...

(dále jen "Objednatel")

a

DEF, s. r. o.

IČO: 789 65 123

sídlem: ...

společnost zapsaná u Krajského soudu v ..., oddíl ..., vložka ...

zastoupená ...

/ podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku ...

(dále jen "Zhotovitel")

(dále společně jen "Smluvní strany")

I.
Předmět Smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při vytvoření grafického ztvárnění reklamního materiálu specifikovaného v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen "Dílo"). Předmětem této Smlouvy je zároveň úprava práv duševního vlastnictví k Dílu vytvořenému Zhotovitelem pro Objednatele.

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele vytvoří Dílo, a Objednatel se zavazuje zaplatit za to Zhotoviteli cenu podle podmínek této Smlouvy.

II.
Práva a povinnosti Smluvních stran

2.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

2.2 Při provádění Díla bude Zhotovitel postupovat samostatně s potřebnou odbornou péčí. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn použít pro provedení Díla jinou osobu (subdodavatele).

2.3 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla konzultovat s Objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo problémy, a to neprodleně jakmile se vyskytnou.

2.4 Smluvní strany jsou povinny projednat návrh Díla a případné připomínky obou stran. Objednatel je oprávněn v průběhu vytváření Díla dávat Zhotoviteli pokyny, vznášet připomínky a měnit původní specifikaci Díla předanou Zhotoviteli.

2.5 Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost nutnou k naplnění předmětu této Smlouvy, vznikne-li taková potřeba.

III.
Provádění Díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předložit jej Objednateli k posouzení nejpozději do ......

3.2 Objednatel je povinen Dílo posoudit a nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo Dílo předloženo, sdělit Zhotoviteli případné další pokyny a připomínky.

3.3 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s případně sdělenými pokyny a připomínkami Objednatele dle odst. 3.2 této Smlouvy a Dílo dokončit v souladu s pokyny a připomínkami a předat jej Objednateli nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, kdy mu Objednatel případné další pokyny a připomínky sdělil.

3.4 Dílo se má za dokončené jeho konečnou akceptací Objednatelem.

3.5 Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve lhůtě uvedené v 3.1 této Smlouvy delším než 30 (třicet) dní je zvlášť hrubým porušením jeho povinností dle této Smlouvy.

IV.
Práva k Dílu vytvořenému Zhotovitelem

4.1 Dílo vytvořené na základě této Smlouvy je majetkem Objednatele.

4.2 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele bude Dílo chráněné zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "autorské Dílo") bude Objednatel k takovému autorskému Dílu vytvořenému na objednávku vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva. Cena Díla dle této Smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užívání a výkon majetkových práv vztahujících se k autorskému Dílu vyjádřenému prostřednictvím Díla vytvořeného pro Objednatele.

V.
Rozsah oprávnění Smluvních stran

5.1 Objednatel je oprávněn užívat Dílo vytvořené Zhotovitelem pro Objednatele ke všem dalším známým způsobům užití, zejména je oprávněn Dílo nebo jejich části zveřejnit, rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat veřejnosti, a to v neomezeném množství a všemi možnými způsoby, bez ohledu na účel užití.

5.2 Objednatel je rovněž oprávněn spojovat Dílo nebo jeho části s jinými díly, zahrnout Dílo nebo jeho části do jiných děl a rozmnožovat kterékoliv Dílo nebo jeho části otištěním na jakýchkoliv věcech a tato Díla či věci dále užívat v neomezeném rozsahu a neomezeným způsobem.

5.3 Objednatel je oprávněn Dílo jakkoliv upravovat a měnit podle vlastní potřeby, a to i bez souhlasu Zhotovitele, zejména je oprávněn provádět korekce a dotváření jednotlivých kreseb v

 
Nahrávám...
Nahrávám...