dnes je 24.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úvod do problematiky Evropské unie

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvod do problematiky Evropské unie

Instituce, politiky a rozpočet EU

Evropská integrace představuje neustále se vyvíjející proces, který v době svého vzniku neměl zdaleka takovou podobu, jakou známe dnes. Původní Evropská společenství prošla poměrně složitým vývojem, během kterého se zvětšovala základna členských států, měnily cíle Společenství i nástroje k jejich dosažení. V roce 1993 byla Evropská společenství (Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské hospodářské společenství) nahrazena Evropskou unií, která dnes zahrnuje 27 členských států s počtem obyvatel vyšším než 460 milionů. V rámci Evropské unie již více než deset let funguje jednotný vnitřní trh založený na volném pohybu zboží osob, služeb a kapitálu. Zároveň 13 z 27 členských států využívá společnou měnu euro. Přijetím Maastrichtské smlouvy, v roce 1993, rozšířila Evropská unie svoji působnost i do oblastí zahraniční a bezpečnostní politiky a justice a vnitra. Zde však integrační proces nedosahuje zdaleka takových výsledků jako v oblasti ekonomiky.

Instituce EU

Systém institucí Evropské unie je založen na principu sdílení pravomocí mezi členskými státy a EU. Členské země totiž delegují ve vymezených oblastech část své svrchovanosti na instituce Evropské unie. Nejdůležitějšími rozhodovacími orgány jsou Evropská rada, Rada EU, Evropská komise a Evropský parlament.

Evropská komise je nezávislou institucí, která sleduje zájmy Unie jako celku. Jedná se o výkonný orgán s rozsáhlou agendou. Mezi její úkoly patří navrhování legislativy, kontrola rozpočtu EU, kontrola dodržování práva EU a pravidel hospodářské soutěže. Dalšími důležitými funkcemi Evropské komise jsou také řízení politik Evropské unie a zastupování Evropské unie na mezinárodní scéně (např. zastupování ve Světové obchodní organizaci, vyjednávání mezinárodních smluv apod.). Evropská komise má v současnosti 27 řídících členů (předsedu a 26 komisařů), kteří pocházejí vždy z jednoho členského státu. Komisařům podléhají jejich kabinety a generální ředitelství. Celkově má Evropská komise asi 20 tis. zaměstnanců a představuje početně největší instituci EU.

Evropská rada a Rada EU sledují spíše zájmy členských států. Evropská rada je vrcholným orgánem, ve kterém se setkávají nejvyšší představitelé členských států (předsedové vlád či prezidenti). Evropská rada vydává strategická rozhodnutí, která dávají podněty a směry pro vývoj Evropské unie. Naproti tomu Rada EU, která je tvořena ministry vlád členských zemí, se přímo podílí na běžném chodu Unie. Složení Rady EU se mění podle projednávané agendy, vždy se scházejí ministři ze stejných resortů (např. Rada ministrů financí a hospodářství, Rada ministrů zemědělství, apod.). Mezi její hlavní funkce patří:

- schvalování sekundárních legislativních aktů (směrnic a nařízení),

- uzavírání smluv se třetími státy,

- jmenování členů Účetního dvora a výborů,

- spolurozhodování o každoročním společném rozpočtu EU,

- koordinace hospodářské politiky.

Role Evropského parlamentu v institucionálním systému Evropské unie se podstatně zvýšila až v posledních desetiletích. Tento, původně spíše konzultativní orgán, se podílí společně s Radou na schvalování legislativy a zároveň disponuje kontrolní pravomocí vůči Evropské komisi, které může v průběhu jejího funkčního období vyslovit nedůvěru. Dále také

 
Nahrávám...
Nahrávám...