dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sektorové veřejné zakázky

28.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7
Sektorové veřejné zakázky

Mgr. Filip Červenka

Definice a obecná ustanovení

Sektorové veřejné zakázky jsou upraveny v části sedmé, tedy v § 151 a násl. ZZVZ. Pro postup podle části sedmé ZZVZ je určující skutečnost, zda předmět veřejné zakázky souvisí s relevantní činností podle § 153 ZZVZ. Zadavatel je navíc povinen postupovat podle části sedmé ZZVZ pouze v případě, pokud je zadávána nadlimitní veřejná zakázka.

Sektorová veřejná zakázka je taková zakázka, kterou zadává veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti. Veřejným zadavatelem je Česká republika, Česká národní banka, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace nebo jiná právnická osoba, která byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu.

Aby se jednalo o sektorovou veřejnou zakázku, musí takto definovaný veřejný zadavatel vykonávat některou z relevantních činností, které jsou přesně vymezeny v § 153 ZZVZ. Ustanovení § 153 odst. 1 ZZVZ taxativně vymezuje výčet činností v jednotlivých odvětvích, které se považují za výkon relevantní činnosti. Jde přitom především o činnost v odvětví plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství, činnost související s poskytováním či provozováním sítí určených k poskytování služeb veřejnosti v oblasti železniční, tramvajové, trolejbusové, veřejné autobusové nebo lanové dopravy, činnost související s využíváním území pro účely provozování letišť pro letecké dopravce nebo přístavů, přístavišť nebo překladišť pro námořní dopravce a dopravce na vnitrozemských vodních cestách a činnost spojenou s poskytováním vymezených poštovních služeb.

Pokud je činnost zadavatele přímo vystavena hospodářské soutěži na trhu, na nějž není přístup omezen, může Evropská komise rozhodnout, že se nejedná o relevantní činnost dle § 153 ZZVZ. Po vydání takového rozhodnutí není zadavatel povinen postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Pokud vykonává relevantní činnost jiná osoba než veřejný zadavatel, jedná se o sektorovou veřejnou zakázku pouze v případě, pokud relevantní činnost vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva podle § 152 ZZVZ (práva udělená příslušným orgánem veřejné moci na základě právního předpisu, jejichž obsahem je vyhrazení výkonu relevantních činností, která podstatně ovlivňují možnost jiných osob vykonávat tuto činnost) nebo nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv. Za dominantní vliv je třeba považovat případ, kdy jedna osoba přímo nebo nepřímo drží většinový podíl na upsaném základním kapitálu jiné osoby, disponuje s většinou hlasovacích práv vyplývajících z podílu na jiné osobě nebo může jmenovat více než polovinu členů statutárního nebo kontrolního orgánu jiné osoby.

Pokud sektorová veřejná zakázka není koncesí, postupuje zadavatel při jejím zadávání podle části čtvrté, páté nebo šesté ZZVZ a použije také části první, druhou, desátou až třináctou, pokud není v části sedmé (která upravuje sektorové veřejné zakázky) stanoveno jinak. Při zadávání sektorové veřejné zakázky, která je koncesí, zadavatel postupuje podle části osmé, která upravuje postup pro zadávání koncesí.

Za splnění podmínek obsažených v ust. § 155 ZZVZ se za sektorovou veřejnou zakázku nepovažuje zakázka

 
Nahrávám...
Nahrávám...