dnes je 27.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Regenerace panelových sídlišť

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Regenerace panelových sídlišť

DOTACE NA REGENERACI SÍDLIŠTĚ - podprogram Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora regenerace panelových sídlišť“ - podle podmínek stanovených nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť.

Cílem tohoto podprogramu je vytvořit podmínky pro postupnou přeměnu stávajících monofunkčních sídlištních celků na atraktivní polyfunkční městské části. Dotace jsou určeny pro úpravy zaměřené na regeneraci stávajících panelových sídlišť, kterou je jejich přeměna ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí. Dotace není určena na opravy bytových panelových domů. Panelovým sídlištěm se rozumí ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů.

Dotovanými úpravami se rozumí práce plánovací a práce realizační v oblasti sociální, ekonomické, urbanistické a architektonické a v oblasti technických úprav a modernizace směřující k postupné regeneraci stávajících panelových sídlišť ve víceúčelové celky a zahrnující:

- zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho části;

- výstavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně sanace spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování nových spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, vybudování odstavných a parkovacích stání, včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod, odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení, přijetí místních protipovodňových opatření, přestavba sídlištních kotelen na ušlechtilá paliva, využívání obnovitelných zdrojů energie v sídlištních kotelnách a s tím související projektové práce, nebo

- úpravu veřejných prostranství, včetně sanace a doplnění ploch pro požární zásahy, ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou vzrostlých stromů a zatravněním ploch, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami, úpravy a budování veřejných rekreačních ploch a s tím související projektové práce.

Dotaci lze obci poskytnout, pokud má obec schválený územní plán obce, projekt regenerace panelového sídliště a podílí se na financování úprav nejméně ve výši 30 % jejich rozpočtových nákladů.

 
Nahrávám...
Nahrávám...