dnes je 4.3.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

 

Program POPFK je financovaný z rozpočtu Ministerstva životního prostředí, má kód 115 160. Jeho implementace se řídí směrnicí MŽP č. 6/2009. Směrnice definuje předmět podpory, projednávání žádostí, přidělování finančních prostředků a jejich čerpání.

Program se člení na šest dílčích programů (podprogramů).

Charakteristika podporovaných opatření

1. Podprogram 115 162 - Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu

k zvláště chráněným územím a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany

ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

 

Podporovaná opatření:

1.1 příprava plánovacích dokumentů pro zvláště chráněná území a ptačí oblasti,

1.2 příprava dokumentace pro vyhlašování a změny zvláště chráněných území a ptačích oblastí a zaměření hranic zvláště chráněných území,

1.3 příprava podkladů pro zřizování smluvně chráněných území ministerstvem,

1.4 označování zvláště chráněných území, památných stromů, smluvně chráněných území a ptačích oblastí,

1.5 opatření realizovaná v souladu se schváleným plánem péče, souboru doporučených opatření, zajištění provozu návštěvnických středisek nebo opatření vyplývajících ze smlouvy uzavřené dle §39, §45 zákona o ochraně přírody a krajiny.

 

Maximální výše podpory pro opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit činí 1 milion Kč, u ostatních může dosáhnout až 100 % celkových nákladů. Žadateli mohou být Agentura ochrany přírody a krajiny a správy národních parků.

2. Podprogram 115 163 - Realizace a příprava záchranných programů a programů

péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

 

Podporovaná opatření:

2.1 realizace záchranných programů přijatých ministerstvem pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,

2.2 realizace programů péče pro zvláště chráněné druhy, přijatých ministerstvem,

2.3 příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy stanovené ministerstvem, včetně sběru a zpracování nezbytných podkladových údajů.

 

Maximální výše podpory může dosáhnout až 100 % celkových nákladů. Žadateli mohou být Agentura ochrany přírody a krajiny a správy národních parků.

 

3. Podprogram 115 164 - Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny

na vodní ekosystémy

 

Podporovaná opatření:

3.1 opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy jejich migrační prostupnosti,

3.2 obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží

přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity,

3.3 zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim.

 

Maximální výše podpory v tomto podprogramu je 1 milion Kč.

Žadateli mohou být fyzické osoby, právnické osoby,obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce a kraje), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky.

 

4. Podprogram 115 165 - Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny

na nelesní ekosystémy

Podporovaná opatření:

4.1 tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině,

4.2 tvorba a obnova

 
Nahrávám...
Nahrávám...