dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 1 - Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 1 - Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje

1.1 Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v regionech s rozvojovým potenciálem

Oblast podpory reaguje na důsledky dlouhodobého podfinancování výzkumu a vývoje v ČR a tím související nízké úrovně technického i organizačního zabezpečení pracovišť a zastaralé všeobecné infrastruktury pro výzkum a vývoj. Podpora směřuje k vybudování sítě pracovišť, založených na lidských zdrojích a know-how mateřské instituce z jiného regionu, popř. mikroregionu tak, aby v dalších regionech (výzkumně méně vyspělých regionech ČR) vznikly podmínky pro rychlé a efektivní využívání výsledků výzkumu a vývoje.

Oblast podpory zahrnuje:

- Rekonstrukce a rozšíření kapacit - aktivity zaměřené na obnovu výzkumných a vývojových laboratoří a na jejich vybavení moderní přístrojovou technikou.

- Výstavbu nových kapacit - aktivity zaměřené na budování nových výzkumných a vývojových laboratoří, nových ústavů či institucí, včetně výstavby nových objektů a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou.

- Podporu dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů podpory.

Podporované projekty by měly splňovat následující podmínky:

- Know-how poskytuje mateřská instituce a zakládá dislokované pracoviště v jiném regionu.

- Dlouhodobý projekt rozvoje VaV a zapojení do inovačního procesu přednostně v dlouhodobých základních směrech výzkumu (priority VaV v ČR).

- Přínos k rozvoji regionu.

- Doložený funkční systém přenosu technologií a znalostí.

- Doložený způsob financování provozu a personálního zabezpečení těchto kapacit po ukončení projektu (výstavby).

Vhodnými příjemci podpory jsou: veřejné vysoké školy, soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, resortní výzkumné ústavy, neziskové organizace a další subjekty splňující Rámec Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací (neziskové výzkumné instituce)

Řídícím orgánem této oblasti podpory je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Zprostředkujícím subjektem je organizace přímo řízená MŠMT.

1.2 Rozvoj špičkových evropských center excelence pro EVP

Ve vybraných regionech ČR fungují kvalitní týmy s jasně profilovaným odborným zaměřením, výrazným zapojením do Evropského výzkumného prostoru a doložitelným zájmem o aplikace výsledků. K tomu, aby mohly udržet a dále rozvinou své postavení v evropském kontextu, je nutné zajistit jejich materiálové a přístrojové vybavení. Podpora by měla zajistit vznik několika špičkových center zabývajících se dlouhodobým rozvojem prioritních oborů VaV v ČR a jejich zapojení do Evropského výzkumného prostoru.

Oblast podpory zahrnuje:

- Výstavbu, rekonstrukce a rozšíření kapacit center excelence - aktivity zaměřené na vznik nových a obnovu nebo rozšíření stávajících center excelence v aplikovaném výzkumu a na jejich vybavení moderní přístrojovou technikou.

- Podporu dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory.

Podporované

 
Nahrávám...
Nahrávám...