dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

OP PIK- Představení programu Nemovitosti

22.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Program je zaměřen na projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci zanedbané nemovitosti (brownfieldu) na podnikatelský objekt (revitalizace plochy pro vlastní podnikání, rekonstrukce objektu). Hodnota rekonstrukce musí být vyšší, než je současná hodnota nemovitosti. Žadateli jsou pouze malé a střední podniky.

Na co lze žádat:

Podporována bude modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. V rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb.

Podporované projekty jsou rozděleny na následující typy projektů:

 • Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání - projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávající podnikatelské zóny.
 • Projekt rekonstrukce objektu - projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo brownfieldu na podnikatelský objekt.

Na co nelze žádat:

 • Nebudou podporovány investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostavby.
 • Výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. na zelené louce.
 • Výdaje na odstranění ekologických zátěží na projektem dotčených nemovitostech.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány tyto indikátory:

a)      Povinné k výběru (monitorovací indikátory):

 • Počet firem využívajících novou nebo modernizovanou infrastrukturu pro podnikání.

b)      Povinné k naplnění (tzv. závazný ukazatel, jeho splnění je nutnou podmínkou pro získání dotace):

 • Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu.

Způsobilí žadatelé:

 • Malý a střední podnik, který prokáže vlastnická nebo jiná práva k nemovitosti (nelze být v nájmu) a zároveň je jejím uživatelem, jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu.

Hodnocení projektu:

 • Agentura Czechinvest dle kritérií přijatelnosti (binární ANO/NE).
 • Hodnotitelé dle výběrových kritérií a posudků (2 interní hodnotitelé).
 • Souhrnný výběr projektů provede výběrová komise.
 • Na základě závěru výběrové komise vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace řídící orgán OP PIK, tj. poskytovatel dotace (Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Hodnocení projektu  - průběžné.

Výše dotace a způsobilé výdaje

Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 1 mil. Kč, maximální příspěvek je 200 mil. Kč.

Způsobilé výdaje (z nichž je počítána dotace):

 • Dlouhodobý hmotný majetek, zejména nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov.
 • Na nákup pozemků a budov zpracuje Řídící orgán vlastní oponentní znalecký posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem dotace, způsobilé výdaje na nákup budou uznatelné maximálně do výše tohoto posudku, resp. ceny kupní, resp. výše znaleckého posudku předloženého příjemcem, podle toho, která hodnota bude nižší.
 • Poskytovatel bude v rámci pořízení staveb/stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS pro daný rok, v němž byla podána Plná žádost projektu. V této souvislosti je příjemce povinen k Plné žádosti předložit podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům.
 • Další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu). Poskytovatel bude v rámci dalších nákladů souvisejících se stavbou považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění,
 
Nahrávám...
Nahrávám...