dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nová povinnost obcí zajistit tříletým místo v dětských skupinách?

5.6.2024, Zdroj: Vláda

Obce mají mít od roku 2026 povinnost zajistit tříletým a starším dětem, které nepřijme spádová mateřská škola, místo v dětské skupině.

Navrhuje to vláda Petra Fialy v novele zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, kterou projednala na schůzi ve středu 22. května 2024. Schválila také návrh novely zákona o ochraně ovzduší, kterým chce zpřísnit ochranu ovzduší v Česku, a nařízení vlády, které v návaznosti na novelu energetického zákona posiluje práva tzv. zranitelných zákazníků.

Vláda Petra Fialy chce rodičům malých dětí v předškolním věku opět o něco usnadnit návrat do pracovního procesu. V novele zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině zakotvuje povinnost obcím od roku 2026 zajistit místo v dětských skupinách dětem tříletým a starším, na které nezbylo místo ve spádové mateřské škole, případně rodičům umístění dítěte v předškolním zařízení finančně kompenzovat. Mírnější pravidla mají platit pro dětské skupiny zřizované zaměstnavateli. Novela zároveň zavádí možnost zřídit tzv. sousedskou dětskou skupinu až pro čtyři předškolní děti a navrhuje rovněž upravit podmínky současného pobírání rodičovského příspěvku tak, aby bylo možné umístit dítě mladší dvou let do zařízení péče o dítě, vzdělávacích zařízení atd. bez časového omezení.

Provoz dětských skupin je financován ze státního rozpočtu, vybudování a dočasný provoz dětských skupin je zároveň možné financovat z evropských fondů (například z Národního plánu obnovy nebo z operačního programu Zaměstnanost Plus). V letošním roce stát plánuje na činnost dětských skupin vynaložit 2,45 miliardy korun, v roce 2026 už to má být 3,2 miliardy. Vláda si od tohoto kroku slibuje odstranění bariér pro rychlejší návrat rodičů malých dětí do zaměstnání při současném zajištění kvalitní péče o děti. Stát by tím získal více peněz z daní a povinných odvodů zaměstnaných rodičů a zároveň výrazně ušetřil na výplatách sociálních dávek. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila také návrh novely zákona o ochraně ovzduší. Novela si klade za cíl především zlepšit kvalitu ovzduší ve městech a obcích, pokročit v digitalizaci související agendy a snížit administrativu. Návrh počítá mimo jiné s rozšířením povinnosti nepřetržitého měření emisí na další průmyslové sektory, zavádí povinnost ohlašovat výsledky tohoto měření elektronicky v prakticky reálném čase, nastavuje minimální vzdálenosti obytné zástavby od nově budovaných potenciálních zdrojů znečištění a naopak a zpřísňuje také limity na prašnost staveb a demolicí, a to zejména ve městech a obcích. Novela rovněž zvyšuje sazby poplatků za znečištění a usnadňuje zavádění tzv. nízkoemisních zón v obcích. Více v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí.

Kabinet schválil také nové nařízení, které v návaznosti na novelu energetického zákona platnou od 1. ledna upravuje pravidla ochrany tzv. zranitelných zákazníků. Status zranitelného zákazníka, který novela zákona zavedla, se týká osob, jež k zajištění svých základních životních funkcí nutně potřebují přístroj či pomůcku závislou na nepřetržité dodávce elektřiny. Takoví zákazníci získali novelou zákona zvláštní práva, která mají zajistit, aby se nečekaně ocitli bez dodavatele elektrické energie. Jejich dodavatel je například bude povinen bezplatně upozornit na neplnění platebních povinností, na případné na omezení nebo přerušení dodávky elektřiny či na blížící se konec smlouvy a bude jim muset zajistit také návaznost dodávek elektřiny po dobu tří měsíců za zákonem stanovených podmínek. Nařízení vlády specifikuje, o jaká zařízení se jedná, jak náležitosti musí splňovat žádost o přiznání statutu zranitelného zákazníka či jak dlouho má vydané potvrzení platit.

Vláda odsouhlasila návrhy novel zákonů o rozpočtovém určení daní, více k novele viz text Sdružení zásadně nesouhlasí se změnou zdroje dat o počtu obyvatel pro účely výpočtu podílu obcí.

Lidé, kteří byli za komunistické totality perzekvováni pro své občanské postoje a kvůli svému vysokému věku, zdravotnímu stavu či dalším důvodům dosud nepodali žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, budou mít větší šanci toto osvědčení, a tím i nárok na důstojnější penze získat. Vláda Petra Fialy na jednání ve středu 5. června odsouhlasila návrh novely zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu, který umožní vybraným subjektům – příbuzným či institucím – o toto osvědčení požádat i u ještě žijících osob.

Vláda schválila nařízení vlády, kterým stanovila seznam států mimo EU, EHS a Švýcarsko, jejichž státní příslušníci budou mít nově volný vstup na český trh práce. Opatření na základě nového zmocnění daného novelou zákona o zaměstnanosti, platnou od 1. července, má pomoci zaměstnavatelům získat další zdroje kvalifikovaných pracovních sil, a to ze zemí, které Česká republika považuje za bezpečné. Na seznamu, projednaném 6. května v Radě hospodářské a sociální dohody, je devět států: Australské společenství, Kanada, Nový Zéland, Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Japonsko, Jihokorejská republika, Singapurská republika a Stát Izrael.

Výsledky jednání vlády 5. června 2024

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 350/24
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 246/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

3. Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta
čj. 388/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
čj. 276/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: projednávání bylo přerušeno.

Výsledky jednání vlády 29. května 2024

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 190/24
Předkládají: předseda vlády, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony v souvislosti s potíráním domácího násilí
čj. 199/24
Předkládají: ministr spravedlnosti a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Dokumentace programu č. 117 27 – Systémový program obnovy a rozvoje pevnostních měst Terezín a Josefov
čj. 389/24
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh na vytvoření funkce a jmenování vládního koordinátora strategické komunikace státu
čj. 409/24
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

Výsledky jednání vlády 22. května 2024

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 7/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 862/23
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

3. Návrh nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka
čj. 324/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh poslanců Toma Philippa, Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové, Róberta Telekyho a Věry Adámkové na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění (sněmovní tisk č. 680)
čj. 369/24
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

5. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 686)
čj. 370/24
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

6. Spolupráce s Mezinárodním institutem strategických studií při pořádání mezinárodní konference Prague Defence Summit v roce 2024
čj. 371/24
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

Výsledky jednání vlády 15. května 2024

1. Návrh zákona o určení vnitrostátních orgánů pro oblast polovodičů
čj. 223/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024
čj. 341/24
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Pilotní projekt Programu pro asistovaný dobrovolný návrat cizinců, pobývajících na území České republiky na základě pobytového oprávnění, vydaného v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 347/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh zákona o podpoře bydlení
čj. 1067/23
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: projednávání bylo přerušeno.

16. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře bydlení
čj. 1068/23
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: projednávání bylo přerušeno.

Výsledky jednání vlády 7. května 2024

20. Informace pro vládu České republiky o dopadech výskytu letošních jarních mrazů na ovocné kultury, vinice a školkyčj. 339/24

Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů
čj. 183/24
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
čj. 330/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona o Národní rozvojové bance
čj. 248/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Národní rozvojové bance
čj. 252/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 275/24 – bod 13 schůze vlády 30. 4. 2024
Předkládají: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 139/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 203/24
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Antibyrokratický balíček III
čj. 304/24
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh komplexního a efektivního využívání území zbytkových jam lomu Vršany, Dolu Nástup Tušimice (lom Libouš) a lomu Bílina po ukončení těžby v uvedených lokalitách
čj. 315/24
Předkládají: ministr životního prostředí, ministr průmyslu a obchodu a ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

Výsledky jednání vlády 30. dubna 2024

1. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních a střelivu a zákona o munici
čj. 151/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 170/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

3. Dokumentace programu 114 43 „Pořízení vrtulníků pro letecké hašení a plnění úkolů v oblasti IZS“
čj. 298/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

 
Nahrávám...
Nahrávám...