dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nejčastější chyby příloh

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejčastější chyby příloh

Máme za sebou první programovací období, které přineslo dostatek kvalitních projektů, ale také projektů, které nebyly podpořeny z důvodu formálních hodnocení. S odstupem času je potřebné se zamyslet i nad hlavními příčinami neúspěchu těchto projektů a seznámit se s nejčastějšími chybami, aby se jich v příštích výzvách mohla vyvarovat. Hlavním důvodem, proč byly projekty chybně předloženy a musely být následně vyřazeny z procesu administrace, je skutečnost, že žadatelé nevyužívali možnosti konzultací. Při těchto konzultacích je každý projekt zkontrolován, zda obsahuje všechny potřebné dokumenty a také všechny potřebné údaje.


Nejčastější chyby příloh

1. Nebyly dodány všechny povinné přílohy - (seznam povinných příloh je uveden v Příručce pro žadatele a liší se podle jednotlivých dotačních titulů);

2. Nebyly dodány povinné přílohy, které nejsou relevantní - (pokud povaha projektu nevyžaduje určitou povinnou přílohu, je nutné přiložit &košilku& této přílohy s vysvětlením, proč není v tomto projektu vyžadována);

3. Nedoložena projektová dokumentace - (ke každé žádosti musí být přiložena dokumentace nejméně do úrovně k územnímu rozhodnutí);

4. Nevyjasněné majetkové vztahy - (u budov a pozemků, které nejsou v majetku žadatele, je nutné doložit kromě výpisu z katastru nemovitostí i nájemní smlouvu na dobu určitou a souhlas vlastníka s realizací projektu);

5. Nebyl doložen snímek z katastrální mapy - (ke každému projektu musí být přiložen snímek z katastrální mapy, na kterém jsou označeny pozemky a stavby, kterých se projekt týká);

6. Nesoulad údajů mezi jednotlivými dokumenty - (údaje v elektronické žádosti a povinných přílohách se musí shodovat - způsobilé výdaje, harmonogram, aktivity, výsledky atd.);

7. Zaměněny jednotlivé typy ekonomických analýz - (je nutné doložit požadované analýzy dle celkových způsobilých výdajů) vzorem jsou doporučené osnovy těchto analýz s metodickými příručkami pro jejich zpracování);

8. Neplatné územní rozhodnutí/stavební povolení - (pokud je charakterem projektu vyžadováno, musí být doloženo územní rozhodnutí/stavební povolení s nabytím právní moci);

9. Nedoložen doklad o posouzení vlivu na životní prostředí - (u projektu musí být doložena tato povinná příloha, pokud to pravidla vyžadují). Pokud charakter projektu nevyžaduje toto posouzení, bude tato skutečnost uvedena na košilce povinné přílohy.

Veřejnoprávní

 
Nahrávám...
Nahrávám...