dnes je 23.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Možnosti prokázat splnění kvalifikace v zadávacím řízení a opětovné získání způsobilosti plnit veřejnou zakázku

13.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.2
Možnosti prokázat splnění kvalifikace v zadávacím řízení a opětovné získání způsobilosti plnit veřejnou zakázku

Mgr. Veronika Skřejpková

V tomto příspěvku se budeme detailněji zabývat možnými způsoby prokázání splnění kvalifikace zejména v situacích, kdy zájemce o veřejnou zakázku není schopen prokázat splnění zadavatelem požadované kvalifikace v zadávací dokumentaci sám, přestože má zájem na tom získat možnost plnit veřejnou zakázku.

Dále v tomto článku upozorníme na další důvody, které mohou vést k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a které je vhodné znát před samým podáním nabídky do zadávacího řízení. A rovněž poukážeme na možnost účastníka zadávacího řízení neztratit šanci získat plnění veřejné zakázky v důsledku znovuzískání způsobilosti účastnit se zadávacího řízení a případně i získat možnost plnit veřejnou zakázku.

Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Zákon o zadávání veřejných zakázek připouští, aby dodavatel, který není sám schopen prokázat splnění kvalifikace požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, nevzdal možnost ucházet se o získání veřejné zakázky a využil možnosti prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Jedná se o v praxi velice častou situaci, kdy dodavatel má zájem ucházet se v zadávacím řízení o možnost získat plnění veřejné zakázky, ale není schopen sám splnit veškeré požadavky zadavatele na potřebnou kvalifikaci, přičemž zcela nejčastěji se jedná o nemožnost prokázat splnění zadavatelem požadované technické kvalifikace. Takový dodavatel má možnost domluvit se s jinou osobou, případně osobami, aby za něho prokázali zadavateli tu část kvalifikace, kterou není schopen prokázat zadavateli on sám.

Dodavatel je v takovém případě v rámci své nabídky povinen nad rámec dokumentů požadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci doložit:

1) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

2) doklady prokazující splnění základní způsobilosti touto jinou osobou včetně profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ a

3) písemný závazek jiné osoby.

Na první pohled se může zdát, že předložit zadavateli navíc výše vyjmenované dokumenty není v zásadě problém, ale přeci jen je dobré upozornit na určité, na první pohled ne zcela zřejmé, detaily. Nový zákon ZZVZ ukládá nově povinnost i těmto jiným osobám pomáhajícím dodavateli prokázat splnění zadavatelem požadované kvalifikace prokázat splnění základní kvalifikace, a to v celém jejím rozsahu. Z uvedeného tedy plyne, že kromě chybějící kvalifikace dodavatele, musí dodavatel u jiné osoby prokázat splnění základní způsobilosti v celém jejím rozsahu (viz § 74 ZZVZ), a předložit tak zadavateli všechny doklady dle § 75 ZZVZ.

Dále dodavatel v rámci své nabídky předkládá zadavateli rovněž výpis z obchodního rejstříku vztahující se k této jiné osobě. Uvedené samozřejmě platí, pokud zadavatel vyloučil možnost prokázat splnění kvalifikace předložením čestného prohlášení ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ.

Rovněž je dodavatel oprávněn prokázat splnění základní a profesní způsobilosti jiné osoby, prostřednictvím které prokazuje splnění kvalifikace, předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pakliže v něm je tato jiná osoba zapsána.

Zásadním dokumentem v případě prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby je však zejména "písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele".

ZZVZ nově na rozdíl od dřívějšího zákona o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.) připouští, aby tento písemný závazek byl jednostranným prohlášením jiné osoby, a není tedy nezbytně nutné vyhotovovat dvoustrannou smlouvu mezi dodavatelem a touto jinou osobou, byť tato možnost rovněž není vyloučena. ZZVZ obecně stanoví, že v případě, kdy obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této jiné osoby spolu s dodavatelem v případě plnění veřejné zakázky, tak se po obsahové stránce dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ považuje za dostatečný. Tento postup však nebude v praxi vždy nejvhodnější, protože je v zásadě vcelku rizikový pro tuto jinou osobu. Tato jiná osoba se tímto závazkem stává rovněž odpovědnou za plnění veřejné zakázky spolu s dodavatelem, kterému "pouze pomáhá" prokázat splnění zadavatelem požadované kvalifikace. V praxi tak v případě, kdy dodavatel bude prokazovat prostřednictvím jiné osoby např. dostatečné technické vybavení, bude vhodnější specifikovat konkrétní část plnění v rámci závazku k plnění předmětu veřejné zakázky k prokazované části chybějící kvalifikace, kterou bude tato jiná osoba pro zadavatele prostřednictvím dodavatele poskytovat. Současně však musíme upozornit, že ZZVZ dává zadavatelům možnost v zadávacích podmínkách požadovat, aby v případech, že by dodavatel prokazoval splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ prostřednictvím jiné osoby, musí tato jiná osoba nést společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky spolu s dodavatelem.

Podání společné nabídky více dodavateli

Další možnosti je podání společné nabídky s jinými dodavateli. V tomto případě jsou však všichni dodavatelé povinni samostatně prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti ve vztahu k jejich výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence.

Dále je zadavatel oprávněn vymezit své další požadavky na prokázání profesní způsobilosti, ekonomické a technické kvalifikace. Pokud této možnosti zadavatel nevyužije, postačí, pokud s výjimkou základní a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, zadavatelem požadovanou kvalifikaci splní jednotliví dodavatelé podávající společnou nabídku do zadávacího řízení společně. V praxi to může např. znamenat, že každý z nich prokáže splnění jedné ze tří zadavatelem požadovaných referenčních zakázek, a všichni tři tak společně prokáží splnění zadavatelem požadované technické kvalifikace. ZZVZ však nepřipouští tzv. "skládání kvalifikace", což znamená, že pokud např. zadavatel požaduje prokázat za účelem splnění ekonomické kvalifikace určitou výši dosaženého obratu dodavatelem, musí alespoň jeden ze sdružení dodavatelů této výše obratu za tři bezprostředně předcházející období dosahovat. Není možné, aby zadavatelem požadované výše obratu dodavatelé dosáhli součtem svých jednotlivých obratů navzájem.

Prokázání kvalifikace poddodavateli dodavatelů

Pro úplnost uvádíme, že ZZVZ nově zadavatelům umožňuje požadovat prokázání kvalifikace v rozsahu základní způsobilosti dle § 73 a profesní způsobilosti dle § 77 po poddodavatelích dodavatelů podávajících nabídku do zadávacího řízení. Spolu s tímto případným požadavkem je zadavatel v zadávací dokumentaci rovněž povinen vymezit rozsah požadovaných kritérií způsobilosti, způsob jejich prokázání a dále je též povinen v zadávací dokumentaci stanovit sankce pro případ, kdy dodavatel nenahradí poddodavatele, který by nesplňoval zadavatelem požadovanou kvalifikaci, za kvalifikovaného poddodavatele.

Objasnění či doplnění podané

 
Nahrávám...
Nahrávám...