dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotační tituly v rámci OP

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační tituly v rámci OP

Prioritní osy - zaměření podpor

Určeným specifickým cílům odpovídají i nastavené prioritní osy. Tento operační program sleduje dvě základní prioritní osy a jednu doplňkovou osu tak, aby odpovídal tematické orientaci definované Evropskou unií pro meziregionální spolupráci.

- Prioritní osa 1: Inovace a znalostní ekonomika, která je cílená zejména na inovace, výzkum a technologický vývoj, podnikání a podpora SMP, informační společnost a na zaměstnanost, rozvoj lidského kapitálu a vzdělávání. Na prioritu 1 je z fondů EU vyčleněno 176,7 mil. , tj. 55,0 % OPMS.

- Prioritní osa 2: Životní prostředí a prevence rizik zahrnuje přírodní technologická rizika, vodní a odpadový management, zachování biodiversity a přírodního dědictví, energie a udržitelnou dopravu a v neposlední řadě kulturní dědictví a ochranu krajiny Na prioritu 2 je z fondů EU vyčleněno 125,3 mil. , tj. 39,0 % OPMS.

Doplňkovou osu programu tvoří osa 3 o technické pomoci (na prioritu 3 je z fondů EU vyčleněno 19,3 mil. , tj. 6,0 % OPMS. Výše uvedené členění odpovídá nejdůležitějším oblastem a výzvám, kterým budou evropské regiony čelit v následujících letech. Evidentní je i provázanost těchto oblastí mezi prioritními osami, a proto je třeba zdůraznit, že operace v rámci tohoto programu nebudou omezeny pouze na jedno specifické subtéma a žádosti s mezisektorálním charakterem dostanou při výběru přednost. Stanovené finanční prostředky budou mezi jednotlivé osy rozděleny v následující proporci: První priorita 55 %, druhá 39 % a na technickou pomoc 6 % rozpočtu. Toto dělení zdůrazňuje vedoucí úlohu první prioritní osy pro dosažení cílů Lisabonské strategie i relativní váhu dalších dvou os v iniciativě INTERREG IIIC.

Typy podporovaných intervencí

Operační program podporuje dva druhy intervencí - regionální iniciativy a tzv. fast track option intervence, které jsou přizpůsobeny k dosažení celkového i specifických cílů programu. Meziregionální spolupráce podporuje dva typy intervencí, které vedou k dosažení cílů programu:

- Regionální iniciativy

Tyto aktivity mohou být definovány jako klasická meziregionální spolupráce tak, jak byla stanovena a podporována v předchozí iniciativě INTERREG IIIC. Jejich úkolem je usnadnit aktérům na regionální a lokální úrovni navázat spolupráci na projektech mezi partnery z různých států EU, přičemž projekty by měly adresovat společné téma politiky soudružnosti v tematickém rámci operačního programu. Jedná se například o projekty na výměnu zkušeností, znalostí a good practice nebo rozvojové nástroje a přístupy. V pravidelných intervalech bude Monitorovací výbor vyhlašovat soutěže na návrhy projektů s prvkem meziregionálního partnerství pro financování regionálních iniciativ. Další členění operací není definováno, místo něho se budou rozlišovat různé stupně intenzity poskytované podpory. Mezi projekty s nízkou intenzitou spadají aktivity zaměřené na výměnu nebo šíření zkušeností pro podporu znalostí a kapacit zainteresovaných partnerů, aniž by přímo měnily nástroje regionální politiky. Projekty s vyšší intenzitou se týkají přenosu nástrojů nebo výsledků projektů či vývoje nových přístupů nebo nástrojů, včetně zavádění nových prvků regionální politiky pro zainteresované regiony. Na vrcholu stojí projekty rozvoje společného rámce meziregionální spolupráce, které budou zaváděny prostřednictvím limitovaného množství podpůrných projektů vyvinutých na základě poptávky v zúčastněných regionech. Projekty regionální iniciativy musí zahrnovat partnery minimálně tří zemí, z nichž nejméně dva jsou členskými státy EU. Maximální počet partnerů by neměl překročit počet 12. Specifickou aktivitu v rámci regionální iniciativy představuje kapitalizace zkušeností z předchozího programu získaných pomocí sítě účastníků a konsolidovaných do přenosného nástroje, který bude dostupný všem aktérům napříč Evropou pro řešení specifické oblasti regionální a strukturální politiky s ohledem na další programy Cílů Konvergence a Konkurenceschopnost.

- Fast track option intervence

Tento druhý typ intervence představuje specifický nástroj vzešlý z iniciativy Komise EU, kdy jí přiřazuje rozhodující úlohu na projektech vytváření sítí spolupráce. Tyto sítě pro výměnu zkušeností budou vytvářeny z iniciativy regionů nebo měst, jejich účast na projektech bude dobrovolná. Hlavním účelem je kapitalizace výsledků meziregionální spolupráce a vytváření synergického efektu mezi kohezní politikou a dalšími politikami EU.

Koneční příjemci (cílové skupiny) podpory a výběr realizovaných činností v rámci první prioritní osy Inovace a znalostní ekonomika:

Konečnými příjemci ERDF jsou veřejné orgány a veřejné instituce na úrovni veřejných orgánů, cílové skupiny, které jsou v této prioritě doporučeny pro účast na projektech meziregionální spolupráce, mohou být zejména následující:

- Regionální a místní veřejné orgány,

- Regionální rozvojové agentury,

- Univerzity, výzkumné instituty a instituty pro (vyšší) vzdělávání,

- Provozovatelé vědeckých a technologických parků, zařízení podnikatelských inkubátorů, inovační centra,

- Další účastníci podpory obchodu a organizace představující obchodní společenství, zvláště pak orientované na malé a střední podniky,

-

 
Nahrávám...
Nahrávám...