dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotační tituly v rámci OP

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační tituly v rámci OP

Strategie rozvoje regionu Střední Čechy bude realizována prostřednictvím 4 prioritních os:

1. Doprava

2. Cestovní ruch

3. Integrovaný rozvoj území

4. Technická pomoc

Jednotlivé prioritní osy jsou dále strukturovány do následujících oblastí podpory (dotačních titulů pro žadatele):

1.1 Regionální dopravní infrastruktura

Podporovány budou aktivit:

- Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba silnic II. a III. třídy

- Odstraňování dopravních závad, úprava nepřehledných míst

- Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel (protihlukové stěny, obchvaty, protisměrná opatření apod.)

- Opatření snižující dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy

- Zavádění moderních technologií značení na silnicích II. a III. třídy

- Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací související s napojením rozvojových průmyslových areálů

Příjemci podpory v rámci uvedených oblastí podpory jsou: Středočeský kraj, obce, organizace zřízené městem nebo krajem.

1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy

Podporovány budou následující aktivity:

- Rekonstrukce a výstavba zastávek veřejné dopravy a souvisejícího vybavení

- Rekonstrukce, modernizace a budování přestupních terminálů veřejné dopravy

- Zřizování a rozšiřování odstavných ploch u železničních a autobusových terminálů

- Obnova vozového parku se zřetelem na ekologický provoz a znevýhodněné obyvatele

- Systém integrované dopravy kraje

- Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob.

- Zavádění systému Středočeské integrované dopravy (SID) na území Středočeského kraje. Podporovány budou koncepční materiály a analýzy, které budou sloužit pro vypracování SID.

- Výstavba infrastruktury pro ekologickou dopravu a cyklistických stezek a pruhů, opatření preferující cyklistickou dopravu

- Realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy.

Příjemci podpory v rámci uvedených oblastí podpory jsou: Středočeský kraj, obce, organizace zřízené městem nebo krajem, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, provozovatelé drážní dopravy.

2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu

Podporovány budou následující typy aktivit:

- Vybudování nového ubytovacího zařízení, rozšíření nebo modernizace stávajících ubytovacích kapacit

- Rozšíření nabídky doplňkových služeb ve vazbě na ubytovací zařízení (sportovní zařízení, půjčovny sportovních potřeb wellness služby apod.)

- Rekonstrukce a vybavení sportovně-rekreačních zařízení a zařízení pro kongresový CR ve vazbě na ubytovací zařízení, další infrastrukturu nebo atraktivitu CR.

- Investice do doprovodné infrastruktury pro venkovský CR (např. hippostezky, jízdárny).

- Vybudování a rekonstrukce objektů pro potřeby poznávacího cestovního ruchu (muzea, skanzeny apod.)

- Terénní úpravy (vč. osázení zelení, houpaček, pískovišť). Tato aktivita bude podporovaná pouze jako doplňková.

Příjemci podpory: Podnikatelé podle, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně 2 roky a podnikají v oblasti cestovního ruchu. Podnikatelé, kteří splňují definici malého a středního podniku, podnikají v oblasti cestovního ruchu a mají podnikatelskou historii kratší než 2 roky (pouze u projektů realizovaných v obcích nad 2000 obyvatel)

2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

Podporovány budou následující typy aktivit:

- Budování turistických stezek, cyklostezek a cyklotras.

- Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu.

- Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu.

- Vybudování, obnova a rekonstrukce objektů určených pro cestovní ruch.

- Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému.

- Ubytovací zařízení ve vazbě na rozvoj specifického cestovního ruchu (vodácká turistika, ekoturistika apod.).

Příjemci podpory v rámci uvedených oblastí podpory jsou: Středočeský kraj, obce, svazky obcí, organizace zřízené obcemi nebo krajem, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, hospodářská komora ČR, veřejné výzkumné instituce.

2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje

Podporovány budou následující typy aktivit:

- Iniciace a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistických destinacích.

- Tvorba a distribuce propagačních a informačních materiálů a dalších marketingových nástrojů.

- Prezentace turistických destinací (např. veletrhy), organizace seminářů a konferencí o cestovním ruchu.

- Zajištění propagace pravidelných kulturních a sportovních akcí minimálně regionálního charakteru s významným dopadem na rozvoj cestovního ruchu.

Příjemci podpory v rámci uvedených oblastí podpory jsou: Středočeský kraj, obce, svazky obcí, organizace zřízené městem nebo krajem, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, hospodářská komora ČR, veřejné výzkumné instituce.

3.1 Rozvoj regionálních center

Podporovány budou následující typy aktivit ve vazbě na fyzickou revitalizaci území:

- Projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž

- Přeložky a výstavby technického a dalšího vybavení území a výstavba infrastruktury

- Odstranění nevyužitých staveb a ekologických zátěží, obnova a rekonstrukce objektů

- Terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství

- Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch pro nové využití

Dále budou podporovány následující aktivity ve vazbě na rozvoj infrastruktury veřejných služeb:

- Budování infrastruktury

 
Nahrávám...
Nahrávám...