dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (28/7/2016)

27.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Integrovaný regionální operační program

 • Zdroje informací: http://www.crr.cz/cs/irop/vyzvy/
 • Dílčí programy
  • Vybrané úseky silnic II. a III. třídy
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy. Prioritou je přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím kvalitního napojení sekundárních a terciárních uzlů na páteřní sítě s důrazem na síť TEN-T komunikacemi s vyhovujícími dopravně technickými a kapacitními parametry. Na stávající silniční síti je klíčová podpora rekonstrukce silnic II., případně III. třídy v nevyhovujícím a havarijním stavu a jejich zkapacitnění.
   • Příjemci podpory: Kraje a jimi zřizované nebo zakládané organizace.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 3. 2017.
  • Výstavba a modernizace přestupních terminálů
   • Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na podporu dvou hlavních aktivit na území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy – rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, a rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 2. 9. 2016.
  • Vzdělávací infrastruktura a výcviková střediska IZS
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky integrovaného záchranného systému (dále také IZS), zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.  V rámci této výzvy budou podporovány stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení, výukového softwaru a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS.
   • Příjemci podpory: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR, Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 1. 2018.
  • Stanice IZS
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.
   • Příjemci podpory: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR; hasičské záchranné sbory krajů; Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany;  Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů; státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2017.
  • Rozvoj sociálních služeb
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na infrastrukturu pro dostupnost a rozvoj sociální služby, konkrétně se jedná o nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavbu, stavební úpravy, či rekonstrukce původních objektů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění zázemí stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, tj. osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí mimo jiné pro centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra, podporu samostatného bydlení, pečovatelskou službu, osobní asistenci, kontaktní centra, terénní programy apod. 
   • Příjemci podpory: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 27. 10. 2016.
  • Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na infrastrukturu pro dostupnost a rozvoj sociální služby, konkrétně se jedná o nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavbu, stavební úpravy, či rekonstrukce původních objektů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění zázemí stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, tj. osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí mimo jiné pro centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra, podporu samostatného bydlení, pečovatelskou službu, osobní asistenci, kontaktní centra, terénní programy apod. 
   • Příjemci podpory: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 27. 10. 2016.
  • Infrastruktura středních a vyšších odborných škol
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence.  
   • Příjemci podpory: Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 18. 11. 2016.
  • Infrastruktura středních a vyšších odborných škol v sociálně vyloučených lokalitách
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence.  
   • Příjemci podpory: Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 18. 11.
 
Nahrávám...
Nahrávám...