dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (28/11/2012)

28.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, komunitární programy EU, národní dotace)

 

Regionální operační program Střední Čechy

 • Zdroje informací: http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
  • Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace 
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora bude zaměřena na projekty výstavby nebo rekonstrukce místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Jedná se tedy o zajištění dopravní obslužnosti k podnikatelským aktivitám (vyjma maloobchodu a logistických center včetně velkoskladů), dopravním terminálům (např. vlakové, autobusové nádraží), objektům určeným pro vzdělávání, vědu a výzkum, objektům sloužícím pro cestovní ruch, objektům veřejných služeb apod.
   • Příjemci podpory:  Město Veltrusy. Organizace zřizované nebo zakládané městem Veltrusy.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 4. 1. 2013.
  • Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
   • Zaměření dotačního titulu: Budování turistických stezek. Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, vč. budování přístavišť pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, budování tábořišť. Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci, vč. výstavby, rekonstrukce a vybavení informačních center, pořízení navigačních, orientačních a elektronických/internetových systémů, certifikace IC. Výstavba a vybavení ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem cestovního ruchu. Rekonstrukce, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem cestovního ruchu. Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu. Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR (např. skanzeny, muzea, návštěvnická centra, galerie a obdobná zařízení), vč. pořízení zařízení a vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např. pořízení vitrín, osvětlení, bezpečnostní zařízení, tvorba expozice vyjma pořízení exponátů). Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu.
   • Příjemci podpory:  Středočeský kraj a organizace jím zřízené a založené.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 3. 2013.

 

Dotační řízení Ministerstva kultury ČR

 • Zdroje informací: http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
  • Mimoškolní vzdělávání knihovníků (podprogram VISK 2)
   • Zaměření dotačního titulu: Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT: základní školení dovedností na úrovni ECDL, nástavbová školení a expertní kurzy v oblasti ICT, inovační přípravné kurzy k získání certifikátu ECDL, elektronické zdroje a služby; automatizované procesy v knihovnách. Aktualizace software a hardware vzdělávacích center/ počítačových učeben zřízených v programu VISK.
   • Příjemci podpory:  Provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona; občanská sdružení, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 10. 1. 2013.
  • Národní program digitálního zpřístupnění vzácných (podprogram VISK 6)
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem podprogramu je zajistit metodou digitalizace a bezpečného uchování vzniklých dat ochranu a široké zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví. Základními kritérii výběru jsou míra ohrožení a požadavky na jejich širší využití.
   • Příjemci podpory:  Provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona; občanská sdružení, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 10. 1. 2013.
  • Národní program digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius (podprogram VISK 7)
   • Zaměření dotačního titulu: Ochranné reformátování ohrožených bohemikálních dokumentů; instalace nové verze Systému Kramerius, zhotovení ochranných obalů z lepenky archivních kvalit pro již reformátované svazky s poškozenou vazbou; odkyselení svazků postižených degradací dřevitého papíru.
   • Příjemci podpory:  Provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona; občanská sdružení, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 10. 1. 2013.
  • Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit (podprogram VISK 9)
   • Zaměření dotačního titulu: Rozvoj CASLIN - Souborného katalogu ČR. Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit.
   • Příjemci podpory:  Provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona; občanská sdružení, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 10. 1. 2013.

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Zdroje informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/nove-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Zvyšování kvality ve vzdělávání (výzva Jihočeského kraje)
   • Zaměření dotačního titulu: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízeních. Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s
 
Nahrávám...
Nahrávám...