dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (26/04/2018)

25.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(národní dotace, strukturální fondy)

 

Interreg V-A Česká republika-Polsko

 • Zdroje informací: http://www.cz-pl.eu/vyzvy-k-predkladani-projektu-a-prehled-schvalenych-projektu
 • Dílčí programy
  • Vzdělávání a kvalifikace
   • Zaměření dotačního titulu: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení. Cílovými skupinami v rámci této výzvy jsou: žáci a studenti primárního, sekundárního (a postsekundárního) a terciérního vzdělávání pedagogičtí pracovníci zaměstnavatelé a jejich organizace instituce trhu práce.
   • Příjemci podpory: Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy, nestátní neziskové organizace, evropské seskupení pro územní spolupráci.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 15. 5. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Vzdělávání, Rozvoj měst a venkova

Kraj: Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický

Poskytovatel dotace: EU

Programy: OP přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou.

 

Národní dotace v zemědělství

 • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2018/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html
 • Dílčí programy
  • Školní závody
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce podnikatelských subjektů, které obdržely statut „Školní závod“, se středními školami a vyššími odbornými školami zabezpečujícími přípravu budoucích pracovníků resortu. Podpora k vytváření podmínek pro praktické vyučování žáků středních škol stanovených resortních oborů na pracovištích subjektů jmenovaných Školním závodem. Výše dotace: a) ze stanovené hodinové sazby 60,- Kč na žáka bude poskytováno maximálně 60% tj. 36,- Kč u malého a středního podniku; b) ze stanovené hodinové sazby 60,- Kč na žáka bude poskytováno maximálně 50% tj. 30,- Kč u velkého podniku.
   • Příjemci podpory: Podnikatelský subjekt, který se zabývá prvovýrobou v resortních oborech a je jmenován „Školním závodem“ dle „Pravidel Ministerstva zemědělství pro jmenování a činnost školních závodů“.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 5. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Zemědělství

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU

Programy: EAGRI

  • Podpora ozdravování polních a speciálních plodin, 3c
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR. Dotace do výše 60 % prokázaných přímých nákladů.
   • Příjemci podpory: Podnikatel podnikající v zemědělské výrobě, provádějící ozdravování polních a speciálních plodin a výzkumné pracoviště a Mendelova univerzita v Brně.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá od 1. 6. 2018 a bude ukončen 29. 6. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Zemědělství

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU

Programy: EAGRI

  • Podpora ozdravování polních a speciálních plodin, 3d
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin. Dotace do výše 70 % prokázaných vyjmenovaných nákladů u obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin. Dotace do výše 70 % prokázaných vyjmenovaných nákladů u pícnin.
   • Příjemci podpory: Podnikatel nebo výzkumné pracoviště zabezpečující řešení výzkumných programů.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá od 1. 6. 2018 a bude ukončen 29. 6. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Zemědělství

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU

Programy: EAGRI

 

  • Podpora ozdravování polních a speciálních plodin, 3e
   • Zaměření dotačního titulu: Prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených sadbových oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů. Dotace do výše 7 500 Kč na 1 ha osázené plochy brambor uznanou sadbou bramboru, použité v uzavřené sadbové oblasti, maximálně však ve výši částky v Kč ekvivalentní k částce 15 000 EUR. Dotace se nevztahuje na množitelské plochy brambor určené k výrobě sadby brambor.
   • Příjemci podpory: Podnikatel v zemědělské výrobě.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá od 1. 6. 2018 a bude ukončen 29. 6. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Zemědělství

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU

Programy: EAGRI

 

  • Podpora ozdravování polních a speciálních plodin, 3i
   • Zaměření dotačního titulu: Použité uznané a mořené osivo lnu a uznané osivo konopí setého odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR a uvedených ve  Společném katalogu odrůd EU pro osev produkčních ploch. Dotace do výše 18 000 Kč na 1 t uznaného a mořeného osiva lnu a do výše 100 000 Kč na 1 t uznaného osiva konopí setého, a až do maximální výše 15 000 Kč na 1 t uznaného osiva pícnin maximálně však ve výši částky v Kč ekvivalentní k částce 15 000 EUR.
   • Příjemci podpory: Podnikatel v zemědělské výrobě.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 6. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Zemědělství

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU

Programy: EAGRI

 

  • Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách
   • Zaměření dotačního titulu: Vybudování funkční kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách mimo území hlavního města Prahy. Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku do 72 000 Kč/ha vybudované kapkové závlahy.
   • Příjemci podpory: Podnikatel v zemědělské výrobě.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá od 1. 6. 2018 a bude ukončen 29. 6. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Zemědělství

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU

Programy: EAGRI

 

  • Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora producentům a zpracovatelům mléka na částečnou úhradu nákladů spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ. Dotace do 100 % prokázaných uhrazených uznatelných nákladů na předmět dotace, maximálně však do 80 000 Kč na příjemce dotace.
   • Příjemci podpory:  Producent a zpracovatel mléka, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ – aktivní zemědělec.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá od 1. 6. 2017 a bude ukončen 29. 6. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Zemědělství

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU

Programy: EAGRI

 

  • Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem jakosti Q CZ
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora subjektům zodpovědným za kontrolní opatření a poradenství dle Věstníku Ministerstva zemědělství na částečnou úhradu nákladů na závazná kontrolní opatření a poradenství ve vztahu k producentovi mléka, který je zapojený do režimu jakosti Q CZ. Dotace do výše 100 % prokázaných uhrazených uznatelných nákladů.
   • Příjemci podpory: Subjekty zodpovědné za kontrolní opatření a poradenství (zpracovatel, který je držitelem potvrzení o zapojení do režimu
 
Nahrávám...
Nahrávám...