dnes je 19.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (23/05/2016)

18.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní podpory)

INTERREG V-A Česká republika – Polsko (Fond mikroprojektů Beskydy)

 • Zdroje informací: http://www.euroregionbeskydy.cz/
 • Dílčí programy
  • Spolupráce institucí a komunit
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů. Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.
   • Příjemci podpory: Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení. Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy. Nestátní neziskové organizace. Evropské seskupení pro územní spolupráci. Církve a náboženské spolky Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu. Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení. Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy. Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení. Vzdělávací instituce včetně vysokých škol. Nestátní neziskové organizace Evropské seskupení pro územní spolupráci. Církve a náboženské spolky.
   • Termín:Příjem probíhá od 16. 5. 2016 do 31. 3. 2022.

 

Program nadnárodní spolupráce INTERREG Central Europe

 • Zdroje informací: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/index.html
 • Dílčí programy
  • Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
   • Zaměření dotačního titulu: Prioritní osy:1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě;
    1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 23. 6. 2016.
  • Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
   • Zaměření dotačního titulu: Prioritní osy: 2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře; 2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn; 2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 23. 6. 2016.
  • Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
   • Zaměření dotačního titulu: Prioritní osy:3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů; 3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů; 3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 23. 6. 2016.
  • Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě Zaměření dotačního titulu:
   • Zaměření dotačního titulu: Prioritní osy:4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě; 4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 23. 6. 2016.

 

Národní dotace v zemědělství

 • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/
 • Dílčí programy
  • ·         Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2016.
  • Podpora ověřování původu
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora majiteli plemenného býka a dárkyně embrya u skotu, schválené příslušným uznaným chovatelským sdružením v daném roce pro stanovení DNA typu za účelem ověření původu potomstva. Týká se plemenných býků používaných v plemenitbě a dále pak býků nově zařazovaných do plemenitby (v tomto případě včetně stanovení DNA jejich matek, u býků masných plemen v období od 1.9. 2015 do 31.8. 2016), podpora osobě, která zajistí analýzu pro stanovení genomické plemenné hodnoty plemenného skotu, schváleného příslušným uznaným chovatelským sdružením, podpora majiteli kance zapsaného do plemenné knihy za stanovení DNA typu pro účely ověření jejich původu. Týká se plemenných kanců používaných a nově zařazovaných do nukleových a rezervních chovů.
   • Příjemci podpory: Majitel plemenného býka a dárkyně embrya u skotu.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2016.
  • Podpora zavádění a vedení plemenných knih (dále jen „PK“) dle plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení PK podle plemen. Do 8 Kč na kus plemen mléčného a kombinovaného typu skotu, do 11 Kč na kus plemen masného typu skotu, do 55 Kč na kus prasat, do 50 Kč na kus koní (hřebců a klisen), do 80 Kč na kus koní (hřebců a klisen), do 100 Kč na kus koní (hřebců a klisen), do výše 60 % prokázaných přímých nákladů na předmět dotace u ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat.
   • Příjemci podpory: Chovatelské sdružení.
  • Kontrola užitkovosti, 2.A.e.1.a)
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU, oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná osoba obdrží, pokud se jedná o skot 8 %, pokud se jedná o ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata 4 % z přiznané dotace.
   • Příjemci podpory: Chovatel, oprávněný, uznaný nebo určený subjekt zabezpečující šlechtění a udržování genofondu zvířat.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2016.
  • Výkonnostní zkoušky, kontrola dědičnosti, odhad plemenné hodnoty, 2.A.e.2.b)
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka a klusáka. Dotace do 70% nákladů na testy vykonávané třetí stranou nebo jejich jménem s cílem určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat.
   • Příjemci podpory: Chovatel, oprávněný, uznaný nebo určený subjekt zabezpečující
 
Nahrávám...
Nahrávám...