dnes je 19.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

446/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 446/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2013
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Mariánské Lázně, Prameny, Lázně Kynžvart a Vranov u Rovné. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou
a)  přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy rašelinných a podmáčených smrčin a blatkových borů,
b)  přirozená bezlesí tvořená především společenstvy otevřených vrchovišť a přechodových rašelinišť a
c)  populace vzácných a ohrožených druhů rostlin, borovice blatky (Pinus rotundata), borovice rašelinné (Pinus subpumilio) a šichy černé (Empetrum nigrum), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)  povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b)  povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do území, nebo
c)  umožňovat volný pohyb psů, s výjimkou výkonu práva myslivosti.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
 
Ministr:
Mgr. Podivínský v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 446/2013 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny
Geometrický obrazec 1 - hranice Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny - část Malá slatina
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
132000690101
865913,75
1029581,44
1
132000690102
865911,95
1029632,77
2
132000690103
865915,23
1029696,09
3
132000690104
865909,35
1029744,97
4
132000690105
865866,31
1029717,74
5
132000690151
865836,16
1029695,49
6
132000690106
865828,66
1029669,42
7
132000690107
865813,21
1029619,67
8
132000690108
865761,61
1029634,91
9
132000690109
865706,30
1029611,17
10
132000690110
865677,72
1029551,00
11
132000690201
865679,94
1029475,27
12
132000690111
865693,21
1029436,92
13
132000690112
865686,89
1029373,08
14
132000690113
865625,30
1029388,95
15
132000690231
865598,45
1029373,30
16
132000690114
865563,42
1029339,51
17
132000690115
865649,46
1029302,73
18
 
Nahrávám...
Nahrávám...