dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

444/2008 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

č. 444/2008 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2008
o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 4c odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 274/2008 Sb.:
§ 1
Lékařské vyšetření
(1) Lékařským vyšetřením k posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka se rozumí lékařská prohlídka, která se provádí
a) před vstupem do zaměstnání (dále jen „vstupní prohlídka”),
b) v průběhu zaměstnání (dále jen „periodická prohlídka”),
c) při ukončení zaměstnání (dále jen „výstupní prohlídka”),
d) v mimořádných případech (dále jen „mimořádná prohlídka”).
(2) V rámci lékařské prohlídky podle odstavce 1 písm. a) a b) lze využít výsledek předchozího odborného vyšetření za předpokladu, že bylo provedeno nejpozději 3 měsíce před zahájením vstupní nebo periodické prohlídky.
(3) Při lékařské prohlídce se zjišťuje zdravotní stav posuzované osoby včetně informací sdělených k jeho dosavadnímu vývoji. Při vstupní nebo periodické prohlídce se dále vychází z informací obsažených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené lékařem, u něhož je uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník registrován, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, které musí být dostupné nejpozději v den provedení lékařské prohlídky. O předání informací žádá zaměstnavatel pro potřeby lékaře zdravotnického zařízení poskytujícího zaměstnancům zaměstnavatele závodní preventivní péči (dále jen „posuzující lékař”).
(4) V souvislosti s lékařskou prohlídkou je třeba sdělit údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, druhu práce, režimu práce a zdravotních a bezpečnostních rizicích, za kterých je práce vykonávána, a o míře těchto rizik.
(5) Při posuzování zdravotní způsobilosti hodnotí posuzující lékař zjištěný zdravotní stav posuzované osoby ve vztahu k nárokům kladeným na činnost strážníka. Posuzující lékař vydá posuzované osobě lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, který vždy obsahuje údaje podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Vstupní prohlídka
(1) Při vstupní prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření interního charakteru včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, orientační neurologické vyšetření, dále vyšetření elektrokardiografické, základní spirometrické, orientační chemické vyšetření moči a laboratorní vyšetření krevního obrazu a glykemie. Podle aktuálního zdravotního stavu a nároků kladených na konkrétní činnost, kterou má uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník vykonávat, lze provést další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení jeho zdravotní způsobilosti.
(2) Vstupní prohlídka se provede před přijetím uchazeče o zaměstnání strážníka do pracovního poměru nebo před převedením čekatele nebo strážníka na jinou práci.
§ 3
Periodická prohlídka
(1) Při periodické prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření interního
 
Nahrávám...
Nahrávám...