dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

419/2012 Sb., Vyhláška o ochraně pokusných zvířat, ve znění účinném k 15.4.2021

č. 419/2012 Sb., Vyhláška o ochraně pokusných zvířat, ve znění účinném k 15.4.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2012
o ochraně pokusných zvířat
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
299/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1 písm. d), § 5, přílohy č. 4 a 10; ruší přílohu č. 5
158/2021 Sb.
(k 15.4.2021)
mění; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 15b odst. 1, § 15c odst. 7, § 15g odst. 7, § 16a odst. 1, § 17 odst. 3, § 17a odst. 5 písm. b), c) a d), § 18c odst. 5 a § 18g odst. 8 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) seznam údajů, které je chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat nebo uživatel pokusných zvířat povinen předložit posuzovatelům, a obsah písemného posudku posuzovatelů,
 
b) požadavky na prostory a vybavení zařízení, pokud jde o jejich funkci a obecné uspořádání, chovné prostory, prostory pro provádění obecných a specifických pokusů, provozní prostory, požadavky na prostředí a jeho kontrolu, pokud jde o větrání a teplotu, osvětlení, hluk, poplašné systémy, a další požadavky na zařízení, prostory a vybavení,
 
c) požadavky týkající se péče a umístění pokusných zvířat, pokud se jedná o zdravotní stav, zvířata odchycená ve volné přírodě k pokusům, umístění pokusných zvířat, úpravu prostředí, konstrukci uzavřených prostor, krmení, napájení a konstrukci a vybavení pro odpočinek a spánek a manipulaci s pokusnými zvířaty,
 
d) požadavky týkající se péče a umístění ve vztahu k jednotlivým druhům pokusných zvířat,
e) kritéria přiřazování, faktory, jež se vztahují k danému pokusu, a příklady různých pokusů zařazených do jednotlivých kategorií závažnosti na základě faktorů, jež se vztahují k danému druhu pokusu,
f) metody usmrcování jednotlivých druhů pokusných zvířat,
g) počet pokusných zvířat při jejich přepravě v kontejneru.
§ 2
(zrušen vyhl. č. 158/2021 Sb. k 15.4.2021)
§ 3
Seznam údajů předkládaných posuzovatelům a obsah písemného posudku
(1) Chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat nebo uživatel pokusných zvířat, který žádá o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, oprávnění k dodávce pokusných zvířat nebo oprávnění k používání pokusných zvířat (dále jen „žadatel”), posuzovatelům předloží
a) doklad opravňující k používání stavby k chovu nebo dodávce pokusných zvířat nebo k provádění pokusů na pokusných
 
Nahrávám...
Nahrávám...