dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

43/2018 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění účinném k 12.9.2018

č. 43/2018 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění účinném k 12.9.2018
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. března 2018
o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
197/2018 Sb.
(k 12.9.2018)
vkládá nový § 14a
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PLATEB PRO HORSKÉ OBLASTI A JINÉ OBLASTI S PŘÍRODNÍMI NEBO JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) bližší podmínky poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními2) (dále jen „oblast s přírodními omezeními”).
§ 2
Členění oblastí s přírodními omezeními
(1) Oblasti s přírodními omezeními jsou
a) horské, které se dále dělí na
1. typ H1,
2. typ H2,
3. typ H3,
4. typ H4,
5. typ H5,
b) ostatní, které se dále dělí na
1. typ O1,
2. typ O2,
3. typ O3,
c) specifické typu S.
(2) Katastrální území, která spadají do oblastí s přírodními omezeními podle odstavce 1, jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 3
Žadatel o poskytnutí platby
(1) O poskytnutí platby pro oblast s přírodními omezeními (dále jen „platba”) může požádat fyzická nebo právnická osoba, která
a) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství a
b) zemědělsky obhospodařuje v oblastech s přírodními omezeními nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy”), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 poskytnout.
(2) O poskytnutí platby může požádat též organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. b).
(3) Osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen „žadatel”) doručí Fondu žádost o poskytnutí platby do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti3) .
§ 4
Žádost o poskytnutí platby
(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen „žádost”) obsahuje
a) náležitosti podle § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,
b) seznam dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy, na které žadatel požaduje platbu, včetně
1. jejich výměry; jde-li o díl půdního bloku, který se celou výměrou nenachází na území jednoho typu oblasti s přírodními omezeními, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku
 
Nahrávám...
Nahrávám...