dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

3/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 3/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 2. ledna 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Velký Roudný (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, kterým je pleistocénní stratovulkán se čtyřmi lávovými proudy, s výskytem
a) naleziště olivinického čediče a pyroklastik (čedičových a lávových tufů, sopečných pum a sopečných aglomerátů),
b) lesních ekosystémů bučin a suťových lesů,
c) travinných a křovinných ekosystémů luk a pastvin a vysokých mezofilních a xerofilních křovin,
d) biotopu slezského ekotypu modřínu opadavého (Larix decidua), včetně jeho přirozené populace,
e) biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny vstavače mužského (Orchis mascula), včetně její populace, a
f) biotopu vzácného a ohroženého druhu živočicha vřetenovky (voskové) opavské (Cochlodina cerata opaviensis), včetně jeho populace,

tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Moravskoslezského kraje, v katastrálním území Roudno. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) povolovat nebo provádět stavby nebo povolovat anebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
d) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
e) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
f) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,
g) umisťovat obnovní těžbu v lesních hospodářských plánech nebo v lesních hospodářských osnovách v porostech na plochách větších než 0,25 ha,
h) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky, nebo
i) vysazovat nebo vysévat rostliny, s výjimkou obnovy lesa, nebo vypouštět živočichy.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2017.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2017 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů
 
Nahrávám...
Nahrávám...