dnes je 23.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

297/2016 Sb., Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 297/2016 Sb., Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016,
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 16, § 17 a § 18
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
a) některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru,
b) některé požadavky na služby vytvářející důvěru,
c) působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo”) v oblasti služeb vytvářejících důvěru a
d) sankce za porušení povinností v oblasti služeb vytvářejících důvěru.
Postupy kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru
§ 2
Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru poskytuje kvalifikovanou službu vytvářející důvěru na základě písemné smlouvy.
§ 3
(1) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru uchovává po dobu 10 let dokumenty související s vydáváním
a) kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy nebo elektronické pečetě,
b) kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek a
c) kvalifikovaných elektronických časových razítek.
(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru uchovává po dobu následujících 15 let údaje, na základě kterých byla ověřena totožnost žadatele o vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronické podpisy nebo elektronické pečetě nebo totožnost fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu žádající o vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť.
(3) Pokud nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „Nařízení”) nebo tento zákon nestanoví jinak, postupuje se při nakládání s uchovávanými dokumenty podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu.
§ 4
(1) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru, který po ukončení své činnosti nemůže splnit povinnost vést a zpřístupnit evidenci podle čl. 24 odst. 2 písm. h) Nařízení, zajistí bezodkladně po ukončení své činnosti převzetí této evidence jiným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.
(2) Nemůže-li kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru zajistit převzetí evidence podle odstavce 1, předá evidenci bezodkladně ministerstvu.
Podepisování dokumentu
§ 5
K podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze kvalifikovaný elektronický podpis, podepisuje-li elektronický dokument, kterým právně jedná,
a) stát, územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená zákonem nebo právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem (dále jen „veřejnoprávní podepisující”), nebo
b) osoba neuvedená v písmenu a) při výkonu své působnosti.
§ 6
(1) K podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze uznávaný elektronický podpis, podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě v souvislosti s výkonem jejich
 
Nahrávám...
Nahrávám...