dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

265/1992 Sb., Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění účinném k 1.1.2013

č. 265/1992 Sb., Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění účinném k 1.1.2013
ZÁKON
ze dne 28. dubna 1992
o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
210/1993 Sb.
(k 13.8.1993)
ruší § 16 odst. 3
90/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, doplňuje
27/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění § 9 a § 10
30/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 9
120/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
v § 9 odst. 1, písm. a), b) doplňuje c) a odst. 3)
59/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
v § 5 odst. 2 vkládá slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 9 a § 10, nové přechodné ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 9, nové přechodné ustanovení
286/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 9 odst. 3
349/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3, § 4, § 5, § 8, § 9, § 12, § 17; vkládá nový § 9a; ruší § 13; nová přechodná ustanovení
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 9; nové přechodné ustanovení
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 9
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Účel zákona
(1)  K nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí České republiky (dále jen „katastr”)1) se zapisuje vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo s účinky věcného práva.
(2)  Do katastru se zapisují i další práva, pokud tak stanoví zvláštní zákon1) .
(3)  Zápisem se rozumí vklad (§ 2), záznam (§ 7), poznámka (§ 9) nebo jejich výmaz.
(4)  Zápisy mají právní a evidenční účinky podle tohoto zákona.
Vklad
§ 2
(1)  Práva uvedená v § 1 odst. 1 se zapisují do katastru nemovitostí zápisem vkladu práva nebo výmazu vkladu práva (dále jen „vklad”), pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2)  Práva uvedená v § 1 odst. 1 vznikají, mění se nebo zanikají dnem vkladu do katastru, pokud občanský zákoník nebo jiný zákon nestanoví jinak.
(3)  Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen příslušnému orgánu republiky. Každý má právo nahlédnout do evidence doručených návrhů.
§ 3
Vklad podle § 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.
§ 4
(1)  Účastníky řízení o povolení vkladu (dále jen „účastníci řízení”) jsou účastníci tohoto právního úkonu, na jehož podkladě má být zapsáno právo do katastru.
(2)  Řízení o povolení vkladu je zahájeno okamžikem doručení písemného návrhu účastníka řízení příslušnému katastrálnímu úřadu. Není-li k návrhu přiložena ani v jednom vyhotovení listina, na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie), k návrhu se nepřihlíží. O tom, že se k návrhu nepřihlíží, vyrozumí katastrální úřad navrhovatele.
(3)  Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu se podává na stanoveném formuláři. Návrh na zahájení řízení musí obsahovat
a)  označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen,
b)  jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob, které jsou účastníky řízení,
c)  označení práv, která mají být zapsána do katastru.
(4)  Přílohou návrhu musí být
a)  listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie)2) v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení; jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad,
b)  výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis (kopie)2) takového výpisu, pokud z příslušného rejstříku nelze zjistit potřebný údaj dálkovým přístupem.
§ 5
(1)  Katastrální úřad v řízení o povolení vkladu před svým rozhodnutím zkoumá, zda
a)  navrhovanému vkladu není na překážku stav zápisů v katastru,
b)  navrhovaný vklad je odůvodněn obsahem předložených listin,
c)  právní
 
Nahrávám...
Nahrávám...