dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

242/2016 Sb., Zákon celní zákon

č. 242/2016 Sb., Zákon celní zákon
ZÁKON
ze dne 14. července 2016
celní zákon
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a) v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a přímo použitelné mezinárodní smlouvy (dále jen „přímo použitelný předpis Evropské unie”)
1. výkon dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie a nad zbožím, které vstupuje na celní území Evropské unie nebo jej opouští,
2. sběr, zpracování a kontrolu statistických údajů o obchodu Evropské unie,
3. správu cel a
4. povolení související se správou cel a
b) správu daní, stanoví-li zákon upravující daň z přidané hodnoty nebo zákon upravující spotřební daně, že se pro jejich správu použijí ustanovení o správě cel.
§ 2
Výkon působnosti
Působnost podle tohoto zákona vykonává správní orgán, který vykonává správu cel (dále jen „správce cla”).
§ 3
Použití jiných právních předpisů
(1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona se postupuje podle daňového řádu, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie1) nebo tento zákon jinak.
(2) Podle správního řádu se postupuje v případě
a) řízení o správních deliktech,
b) stanovení celního prostoru,
c) prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo, stanovení podmínek výkonu činnosti ve svobodném pásmu a řízení ve věci závazného stanoviska při umisťování a povolování staveb,
d) řízení ve věci povolení podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie1) ,
e) řízení ve věci osvědčení schváleného hospodářského subjektu a osvědčení o úlovku při dovozu nebo zpětném vývozu produktů mořského rybolovu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) ,
f) vyloučení osoby z provozování přepravy na podkladě karnetu TIR.
(3) Stanoví-li zákon upravující daň z přidané hodnoty nebo zákon upravující spotřební daně, že pro správu daní se použijí ustanovení o správě cel, použijí se v souvislosti se správou těchto daní také ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie1) a tohoto zákona o povoleních souvisejících se správou cel.
§ 4
Místní příslušnost správce cla
(1) Správce cla, který je příslušný k vedení celního řízení, je místně příslušný ke správě cla, pokud je nebo mělo být clo v tomto řízení vyměřováno.
(2) Správce cla, který jako první zjistil skutečnosti, na jejichž základě vznikl celní dluh, je místně příslušný k
a) vyměření cla mimo celní řízení,
b) doměření cla a
c) zajištění cla vyměřovaného mimo celní řízení nebo doměřovaného cla zajišťovacím příkazem.
(3) K celnímu řízení ve věci
a) vyřízení celního režimu je místně příslušný správce cla, který je místně příslušný k propuštění zboží do tohoto režimu,
b) propuštění zboží do zvláštního režimu nebo vyřízení tohoto režimu je místně příslušný správce cla, který je jako takový označen v povolení k použití zvláštního režimu,
c) vývozu zboží dopravovaného potrubím nebo vedením je místně příslušný správce cla, v jehož územním obvodu má vývozce zboží místo pobytu nebo sídlo,
d) zpětného vývozu nebo dočasného uskladnění je místně příslušný správce cla, u kterého bylo podáno příslušné prohlášení nebo oznámení a bylo předloženo zboží,
e) přenechání zboží je místně příslušný správce cla, u kterého
 
Nahrávám...
Nahrávám...