dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

222/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

č. 222/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
VYHLÁŠKA
ze dne 14. října 2014,
kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., (dále jen „zákon”):
Čl. I
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se mění takto:
1. V § 1 se písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
2. V § 1 písm. c) se za slovo „sadech” vkládá slovo „ , školkách”.
3. V § 3 písmeno d) zní:
„d)  pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha
 
Nahrávám...
Nahrávám...