dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

217/2017 Sb., Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti

č. 217/2017 Sb., Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. července 2017
o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
Vláda nařizuje podle § 79 odst. 1 písm. a), b), c) a f) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tímto nařízením se stanoví
a) technické požadavky na zabezpečení přechovávaných zbraní a střeliva,
b) množství černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek, které je podle § 69 odst. 2 zákona podnikatel v oboru zbraní a střeliva oprávněn přechovávat za účelem prodeje,
c) technické požadavky na zabezpečení a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami,
d) prostory, ve kterých černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovány být nesmí,
e) technické požadavky na zabezpečení muničního skladiště,
f) technické požadavky na elektronické zabezpečovací zařízení pro zajištění ochrany muničního skladiště,
g) minimální technické a organizační požadavky na další opatření k zabezpečení muničního skladiště a
h) stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob uložení munice.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) rizikovou událostí událost představující riziko pro zabezpečovaný materiál z hlediska možného přístupu neoprávněné osoby nebo působení jiného nežádoucího jevu, který může představovat riziko z hlediska nebezpečných vlastností zabezpečovaného materiálu,
b) elektronickým zabezpečovacím zařízením soustava elektrických, elektronických, mechanických nebo jiných součástek instalovaných v místech uložení zabezpečovaného materiálu a sloužících k detekci rizikové události,
c) obložením nejvyšší přípustné množství uskladněné munice, a to s ohledem na množství výbušniny zalaborované v munici, a
d) příručním skladem muniční skladiště určené k zásobování provozu, ve kterém je munice vyvíjena, vyráběna, jinak zpracovávána, delaborována, odpalována, střílena nebo ničena.
§ 3
Použití technických norem
Technické požadavky stanovené tímto nařízením se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s českou technickou normou nebo její částí podle jiného právního předpisu1) (dále jen „technická norma”), na kterou toto nařízení odkazuje; tyto požadavky mohou být splněny i jiným technickým řešením zaručujícím stejnou nebo vyšší úroveň zabezpečení přechovávaných zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a uložené munice proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a zajištění bezpečnosti muničního skladiště jako technická norma.
ČÁST DRUHÁ
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ PŘECHOVÁVANÝCH ZBRANÍ A STŘELIVA
§ 4
Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považují
a) uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň
 
Nahrávám...
Nahrávám...