dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

199/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 199/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Moravskoslezského kraje, v katastrálních územích Rešov a Ruda u Rýmařova. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou
a)  přirozené lesní porosty tvořené především suťovými lesy a květnatými a acidofilními bučinami,
b)  hluboce zaříznutý skalní kaňon s přirozeným tokem říčky Huntavy s vodopády a s četnými peřejemi,
c)  populace vzácného a ohroženého druhu rostliny šikoušek zelený (Buxbaumia viridis), včetně jeho biotopu,
d)  populace vzácných a ohrožených druhů živočichů netopýra černého (Barbastella barbastellus), netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci povolovat změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) .
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.
 
Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 199/2013 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
129001860001
547042,94
1089678,00
1
129001860002
547067,55
1089749,77
2
129001860003
547125,48
1089780,83
3
129001860004
547178,97
1089836,16
4
129001860005
547244,50
1089874,23
5
129001860006
547276,14
1089901,09
6
129001860007
547359,82
1089959,07
7
129001860008
547409,53
1089960,14
8
129001860009
547433,32
1090070,98
9
129001860010
547395,05
1090100,49
10
129001860011
547365,69
1090097,42
11
129001860012
547343,57
1090095,67
12
129001860013
547310,32
1090096,79
13
129001860014
547280,64
1090106,70
14
129001860015
547169,71
1090137,73
15
129001860016
547117,46
1090147,89
16
129001860017
547057,62
1090156,24
17
129001860018
547012,26
1090147,98
18
129001860072
547023,86
1090110,06
19
129001860071
547023,46
1090095,50
20
 
Nahrávám...
Nahrávám...