dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

155/2012 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 155/2012 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 10. května 2012
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálních územích Dukovany a Mohelno. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálním území Mohelno. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou:
a)  přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy suťových lesů a hadcových teplomilných doubrav,
b)  společenstva úzkolistých suchých trávníků a subpanonských skalních trávníků,
c)  štěrbinová vegetace skal a drolin a skalní vegetace s kostřavou sivou,
d)  populace vzácného a ohroženého druhu rostliny podmrvky hadcové (Notholaena marantae), včetně jejího biotopu,
e)  populace vzácných a ohrožených druhů živočichů sysla obecného (Spermophilus citellus) a přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)  provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
c)  skladovat dřevo nebo jiné materiály,
d)  provádět geologické práce spojené se zásahem do území, nebo
e)  umožňovat volný pohyb psů, s výjimkou výkonu práva myslivosti.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.
 
Ministr
Mgr. Chalupa v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 155/2012 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step
Geometrický obrazec 1 - hranice Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step
 
 
Nahrávám...
Nahrávám...