dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

107/2015 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 107/2015 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 22. dubna 2015
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Dvorec u Třebče, Hluboká u Borovan, Jílovice u Trhových Svinů a Třebeč. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou
a)  přirozeně meandrující tok řeky Stropnice a na něj navazující mokřady tvořené společenstvy vegetace oligotrofních tůní s bublinatkami, minerálně bohatá slatiniště s rašeliníky a suchopýrkem alpským, vegetace charakteru přechodových rašelinišť, mírně kyselá rašeliniště a rašelinné louky, bažinné vrbiny a bažinné olšiny,
b)  trvalé travní porosty tvořené společenstvy střídavě vlhkých bezkolencových luk, vysokostébelných nivních porostů, krátkostébelných smilkových luk a mezofilních ovsíkových luk,
c)  populace vzácných a ohrožených druhů rostlin srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus) a hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), včetně jejich biotopů, a
d)  populace vzácných a ohrožených druhů živočichů velevrub malířský (Unio pictorum), modrásek očkovaný (Maculinea teleius), vřetenuška mokřadní (Zygaena trifolii), slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) a vydra říční (Lutra lutra), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)  povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b)  povolovat a provádět zásahy do koryta vodního toku, nejde-li o stavby vodních děl3) ,
c)  ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích, nebo
d)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2015 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn
 
 
Nahrávám...
Nahrávám...