dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměření programu a vyhlašované dotační tituly

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

~Zaměření programu a vyhlašované dotační tituly

Program celoživotního učení, který bude fungovat v období 2007-2013, se zaměřuje na zvyšování kvality celoživotního učení v zemích Evropské unie. Komunutární program je realizován prostřednictvím šesti konkrétních programů (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grndtvig, Jean Monnet a Průřezový program), v rámci nichž jsou vyhlašovány jednotlivé dotační tituly. Celkový rozpočet na sedmileté období dosahuje téměř 7 mld. EUR.

Program Comenius

Program se zaměřuje na školní vzdělávání (mateřské, základní a střední školy). Alokace finančních prostředků na období 2007-2013 činí 1,05 mld. EUR.

Příjemci podpory

Žáci a studenti, učitelé a školská zařízení od mateřských po střední školy, asociace, neziskové organizace zapojené do školního vzdělávání, osoby a instituce odpovědné za vzdělávání, výzkumná centra zabývající se celoživotním učením, vysoké školy vzdělávající učitele, poradenské a informační instituce v dané oblasti.

Podporované aktivity

1. Individuální mobility (výměny žáků, učitelů, studijní návštěvy ředitelů, účasti na vzdělávacích kurzech v oblasti vzdělávání, přípravné návštěvy pro mobility, projekty tématických sítí)

2. Podpora spolupráce (spolupráce škol, organizací zodpovědných za podobu školního vzdělávání)

3. Centralizované multilaterální projekty (výměna zkušeností, systémů, šíření příkladů dobré praxe)

4. Doprovodné aktivity (vybrané aktivity související s cíli programu)

Program Erasmus

Program je cílen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Alokace finančních prostředků na období 2007-2013 činí 3,11 mld. EUR.

Příjemci podpory

Vysokoškolské instituce (všechny typy aktivit), zprostředkovatelské instituce, konsorcia (pouze pracovní stáže studentů). Podmínkou účasti vysokoškolské instituce v programu je přidělení tzv. Erasmus University Charter (EUC) od Evropské komise. V případě realizace pracovních stáží studentů je nutné získat tzv. Extended Erasmus University Charter.

Podporované aktivity

Decentralizované aktivity (administrace projektů je prováděna v ČR):

1. Mobility studentů

2. Mobility zaměstnanců

3. Intenzivní program

4. Organizace mobilit

5. Intenzivní jazykové kurzy

Centralizované aktivity (administraci projektů provádí Evropská komise):

1. Multilaterální projekty (vývoj společných studijních programů, spolupráce mezi univerzitami a podniky, modernizace vysokého školství v souladu s cíli Lisabonského procesu a Boloňského procesu, virtuální univerzity využívající při výuce informačních a komunikačních technologií)

2. Tématické sítě

3. Doprovodná opatření

Program Leonardo da Vinci

Program se zaměřuje na odborné vzdělávání a přípravu (zejména mezinárodní stáže v podnicích a vzdělávacích institucích) na jiné než vysokoškolské úrovni. Alokace finančních prostředků na období 2007-2013 činí 1,725 mld. EUR.

Příjemci podpory

Účastníci všech forem odborného vzdělávání a přípravy s výjimkou vysokoškolské úrovně; osoby na trhu práce; organizace a pracovníci institucí, které poskytují vzdělávání v oblastech podporovaných v rámci programu Leonardo da Vinci; asociace subjektů, které jsou zapojeny do odborného vzdělávání a přípravy; podniky, sociální partneři a další zástupci pracovního života; subjekty poskytující konzultační a informační služby související se všemi aspekty celoživotního učení; osoby a subjekty zodpovědné za systémy a metody odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální a celostátní úrovni; výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení; vysokoškolské instituce; neziskové organizace.

Zaměření programu a podporované aktivity

Decentralizované aktivity (administrace projektů je prováděna v ČR):

1. Mobility osob v počátečním odborném vzdělávání (mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích)

2. Mobility osob na

 
Nahrávám...
Nahrávám...