dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní způsobilost

6.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.1
Základní způsobilost

Mgr. Filip Červenka

Podmínky základní způsobilosti vymezuje § 74 ZZVZ. Zadavatel nemůže rozsah těchto kritérií modifikovat. Výčet požadavků v § 74 odst. 1 ZZVZ je taxativní a kogentní. Cílem těchto požadavků je ověřit, že je dodavatel řádně fungujícím subjektem a není třeba zásadně pochybovat o jeho důvěryhodnosti.

Základní způsobilost má následující okruhy, které vymezuje § 74 ZZVZ:

a) trestní bezúhonnost – nezpůsobilým je dodavatel, který byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ (např. podvod, podílnictví, legalizace výnosů z trestné činnosti, úplatkářství, jakýkoliv trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny atd.) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele. Zákon navíc stanoví, že k zahlazení odsouzení se nepřihlíží. Dále je třeba podotknout, že zahraniční dodavatel dokládá trestní bezúhonnost vždy pouze ve vztahu k zemi svého sídla. Trestní bezúhonnost se prokazuje výpisem z rejstříku trestů.

b) absence fiskálních závazků – podle § 74 odst. 1 písm. a) až c) ZZVZ je nezpůsobilým ten, kdo má nedoplatky na daních, pojistném, veřejném zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to v případě, kdy má tyto nedoplatky v České republice nebo zemi svého sídla. Nezpůsobilost je dána pouze v případě splatných nedoplatků.

c) absence skutečností ohrožujících či zpochybňujících existenci dodavatele nebo jeho pokračování v podnikání – nezpůsobilým je tedy dodavatel, který je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (dle insolvenčního zákona), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem fyzická osoba, prokazuje se trestní bezúhonnost ve vztahu k této osobě. Pokud je dodavatel právnickou osobou, musí být bezúhonná jak tato osoba, tak její statutární orgán, respektive každý jeho člen. Zákon pak stanoví zvláštní podmínky pro případ, kdy je dodavatelem pobočka právnické osoby a pobočka závodu zahraniční nebo české právnické osoby.

Zadavatel navíc může požadovat splnění podmínky bezúhonnosti i pro jinou osobu. Tento požadavek musí být uveden v zadávací dokumentaci.

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením dokladů uvedených v § 75 ZZVZ. Doklady jsou předkládány k prokázání podmínek základní způsobilosti, obsažených v § 74 ZZVZ. Jedná se tedy o předložení výpisu z evidence rejstříku trestů, potvrzení příslušného finančního úřadu, písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani, písemného čestného prohlášení, potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, kdy není v

 
Nahrávám...
Nahrávám...