dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o provozu dopravního prostředku

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.1.1
Vzor – Smlouva o provozu dopravního prostředku

Mgr. Iva Jarolímová

Smlouva o provozu dopravního prostředku

uzavřená v souladu s ust. § 2582 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi

Společností ...........,

se sídlem .....................,

IČO ..........................,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném .............soudem v ......... v oddílu ..., vložka ........,

zastoupenou ........... jednatelem,

(dále jen "provozce")

a

................,

narozeným / IČO ..........,

trvale bytem / sídlem ................,

(dále jen "objednatel")

("provozce" a "objednatel" pro účely této smlouvy dále společně jen jako "smluvní strany").

I.

1.1 Touto smlouvou se provozce zavazuje přepravit ...................(dále jen "náklad" – vhodné blíže popsat jednotlivé věci) a k tomu účelu vykonat potřebný počet cest a to z místa ..................(dále jen "místo odeslání" – vhodné doplnit například sídlo, provozovna, blíže specifikovat) do........................(dále jen "místo určení" – vhodné doplnit například sídlo, provozovna, blíže specifikovat) a objednatel se zavazuje zaplatit provozci odměnu.

1.2 Náklad bude přepraven provozcem dopravním prostředkem ................., značka...........RZ....., rok výroby...........

1.3 Přeprava nákladu se uskuteční v termínu od ............. do...........

1.4 Převzetí i předání nákladu či jeho části si strany vždy písemně potvrdí.

1.5 Provozce je povinen přepravit náklad do místa určení bez ohledu na počet cest, které je třeba k přepravě nákladu vykonat. V případě, že počet cest bude větší než jedna, je provozce povinen objednateli předávat v místě určení vždy příslušnou část nákladu, kterou provozce podle této smlouvy převzal.

1.6 Objednatel je povinen náklad či jeho část v místě určení převzít.

1.7 Objednatel se zavazuje sdělit provozci všechny skutečnosti o obsahu, povaze a vlastnostech nákladu a nejpozději v den přepravy mu předat následující listiny........................... .

II.

2.1 Provozce zajistí způsobilost dopravního prostředku k smluvené cestě, jeho použitelnost pro dohodnutou přepravu a opatří dopravní prostředek způsobilou posádkou, pohonnými hmotami a dalšími potřebnými věcmi.

2.2 Není-li dopravní prostředek způsobilý podle odstavce 2.1,

 
Nahrávám...
Nahrávám...