dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Příkazní smlouva

8.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.1
Vzor – Příkazní smlouva

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Ing. František Novák

nar. 12. 7. 1972

bytem V Parku 12, Praha 4, PSČ 148 00

(dále jako "Příkazce" na straně jedné)

a

Tomáš Vopálka

nar. 17. 2. 1974

bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jako "Příkazník")

(Příkazce a Příkazník společně dále také jako "Smluvní strany" nebo každý samostatně jako "Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník"), tuto

příkazní smlouvu
I.

1.1 Příkazce prohlašuje, že dne 12. 8. 2019 uzavřel jako objednatel se společností Alfa, s. r. o., IČO: 123 45 432, se sídlem Neustupného 1836, Praha 5, PSČ 155 00, jako zhotovitelem (dále jako "Zhotovitel") smlouvu o dílo (dále jako "Smlouva o dílo"), jejímž předmětem je zejména povinnost Zhotovitele provést pro Příkazce sadové úpravy na pozemku parc. č. 100/6 v katastrálním území Hostivice, obec Hostivice, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, na listu vlastnictví č. 1050 (dále jako "Dílo"). Kopie Smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2 Příkazník prohlašuje, že byl seznámen s obsahem Smlouvy o dílo.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Příkazník se za účelem splnění předmětu Smlouvy o dílo zavazuje osobně a s veškerou péčí a pečlivostí provádět pro Příkazce jeho jménem a na jeho účet zejména následující činnosti:

  • provádět kontrolu provádění Díla včetně sledování, zda je Dílo realizováno dle podmínek dohodnutých ve Smlouvě o dílo, tj. zejména dle požadavků Příkazce, platných norem, obecně závazných předpisů a doporučených předpisů a metodik,

  • podepisovat zápisy o provedené kontrole v souladu se Smlouvou o dílo,

  • provádět konzultace se Zhotovitelem, a to včetně konzultací týkajících se následné péče o Dílo,

  • poskytovat Zhotoviteli informace a udělovat pokyny upřesňující požadavky na Dílo v rozsahu sjednaném Smlouvou o dílo.

2.2 Příkazník není oprávněn měnit Smlouvu o dílo a uzavírat k ní jakékoliv dodatky.

2.3 Příkazník je povinen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy osobně.

2.4 Příkazník se zavazuje řídit se písemnými a ústními pokyny Příkazce. Pokud se domnívá, že je v zájmu Příkazce odchýlit se od těchto pokynů, je Příkazník povinen Příkazce neprodleně kontaktovat a projednat s ním možnou změnu pokynů. Příkazník odpovídá za škodu způsobenou při plnění této smlouvy, jestliže škoda vznikla v důsledku nedovoleného odchýlení se od pokynů Příkazce.

2.5 Příkazník se zavazuje doporučit Příkazci převzetí Díla pouze v případě, že toto Dílo bude provedeno Zhotovitelem řádně a v souladu se Smlouvou o dílo. Příkazník je povinen připojit na písemný protokol o předání a převzetí Díla své vyjádření, zda má k  převzetí Díla Příkazcem připomínky a tyto blíže specifikovat.

2.6 Příkazce je povinen, bude-li to pro splnění příkazu dle této smlouvy nezbytné, vystavit Příkazníkovi písemnou plnou moc za účelem splnění příkazu podle této smlouvy.

2.7 Pokud Příkazník poruší jakoukoliv z povinností uvedených v odst. 2.1 nebo odst. 2.5 této smlouvy, zavazuje se uhradit Příkazci na jeho písemnou výzvu za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno

 
Nahrávám...
Nahrávám...