dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úřední doklady

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úřední doklady

Doklady o právní subjektivitě žadatele

Ve všech případech musí jít o originály nebo o úředně ověřené kopie dokladů od těch orgánů, které o založení, zřízení či vytvoření subjektu rozhodly, případně které subjekt registrovaly. Není možné předložit doklad, kde žadatel vlastními slovy popisuje, jak vznikl či jak byl registrován. Je tedy nutné předložit ověřené kopie dokladů, které na základě příslušného zákona jsou nezbytné pro vznik organizace doplněné o doklady, které identifikují osobu oprávněnou za organizaci jednat.

Doklady o právní subjektivitě u různých typů subjektů

 

Obec, kraj

doklad o přidělení IČ (od ČSÚ)

Svazek obcí

smlouva o vytvoření svazku obcí, včetně stanov (ve stanovách musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku svazku)
doklad o registraci
doklad o přidělení IČ (od ČSÚ)

Rozpočtové nebo příspěvkové organizace (zřízené obcí, krajem, státem)

zřizovací listina
doklad o přidělení IČ (od ČSÚ)

Nestátní neziskové organizace (NNO)

zakladatelská smlouva nebo zakládací listina, smlouva či zřizovací listina podle druhu organizace (netýká se občanských sdružení)
v případě občanských sdružení stanovy s označením dne registrace na Ministerstvu vnitra (ve stanovách musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, pakliže toto nevyplývá ze zákona)
doklad o registraci, tzn. výpis z příslušného rejstříku (týká se zejm. o.p.s., nadací a nadačních fondů, církevních právnických osob)
u všech NNO doklad o přidělení IČ (od ČSÚ)

 

Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí

Stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) je vydáváno podle zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, specifikace a rozsah projektových záměrů je uveden v příloze č. 1 zákona, nejbližším konzultačním místem je odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu. Pro vydání tohoto stanoviska je nutné předložit již udělené stanovisko o posouzení vlivů na oblasti definované v rámci soustavy Natura 2000. Stanovisko o posouzení vlivu na oblasti definované v rámci soustavy Natura 2000 je vydáváno v souladu s novelizovaným zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších

 
Nahrávám...
Nahrávám...