dnes je 26.11.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 10/1996 ze dne 17. 4. 1997

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.1.3 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 10/1996 ze dne 17. 4. 1997

JUDr. Robert Krč

žalobce TOMMI – holding, spol. s. r. o.

žalovaný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

zadavatel město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

zakázka zadávána za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Problematika řešená v rozsudku

Právo ÚOHS zrušit úkon zadavatele není dotčeno tím, že uchazeč prokázal zákonné i další podmínky zadavatele a jeho nabídka byla vybrána jako nejvhodnější

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil zadávací řízení, protože zadavatel udělal chyby v zadávacím řízení – nesprávně stanovil hodnotící kritéria, formu jistoty a také nevyloučil některé uchazeče, kteří neprokázali kvalifikaci. Žalobce namítal, že splnil všechny zákonné a další stanovené podmínky zadavatelem, přičemž jeho nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.Vrchní soud shledal, že ÚOHS postupoval v souladu se zákonem, když z hlediska uvedených důvodů zadávací řízení zrušil a konstatoval, že neexistuje ustanovení zákona, které by zakazovalo ÚOHS zrušit zakázku, pokud už byla vyhodnocena některá nabídka jako nejvhodnější.

Z odůvodnění rozsudku Vrchního soudu v Olomouci:

„Soud nemůže jako důvod nezákonnosti akceptovat námitku žalobce, že on sám splnil všechny zákonné i další podmínky stanovené zadavatelem a jeho nabídka již byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Jde o to, že žalovaný zrušil rozhodnutí zadavatele pro důvody, jež byly popsány shora, a neexistuje takové ustanovení zákona, které by zakazovalo zrušit rozhodnutí zadavatele, byla-li již vyhodnocena některá nabídka jako nejvýhodnější, která současně splnila všechny zákonné a další podmínky stanovené zadavatelem. Protože takovéto ustanovení zákon postrádá, není možné považovat rozhodnutí žalovaného za nezákonné jen z tohoto důvodu. Jak bylo již vyzdviženo, protože žalobce nenamítal porušení jiných ustanovení zákona, soud nemá pravomoc k tomu, aby nad rámec žalobních důvodů sám vyhledával možné nezákonnosti rozhodnutí žalovaného."

Současná právní úprava

Rozsudek odpovídá dikci současného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který v § 118 „Nápravné opatření“ stanoví následující:

§ 118 Nápravné opatření

Nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad uloží nápravné opatření tím, že zruší zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, jinak řízení zastaví.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může tedy do uzavření smlouvy učinit nápravné opatření a třeba dokonce zrušit celé zadávací řízení. Okolnost, že zadavatel již vybral nevhodnější nabídku, nemá žádný vliv na možnost uložení nápravného opatření. Jinou otázkou je, zda by takto „postižený“ vítězný uchazeč nemohl požadovat po zadavateli náhradu škody.

Problematika řešená v rozsudku

U rozhodnutí ÚOHS je podstatný jeho věcný obsah, nikoliv jeho formální označení

Vrchní soud se v podstatě vyjádřil v tom smyslu,

 
Nahrávám...
Nahrávám...