dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Řídící orgány, monitorovací výbory, platební orgán

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řídící orgány, monitorovací výbory, platební orgán

Řídící orgán

Řídící orgán má základní odpovědnost za správnost řízení a realizaci operací strukturálních fondů. Definice řídícího orgánu (Managing Authority - MA) je obsahem nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, kde je uvedeno, že řídícím orgánem se rozumí každý veřejný nebo soukromý orgán nebo subjekt, který na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni jmenuje členský stát, nebo sám členský stát, jestliže tuto funkci sám vykonává, aby řídil pomoc pro účely tohoto nařízení.

Řídící orgán Rámce podpory Společenství má v systému implementace pomoci ze strukturálních fondů funkci zastřešujícího orgánu, jehož posláním je zabezpečovat celkovou koordinaci a řízení všech operačních programů. Nezbytné je proto zajištění efektivní komunikace s řídícími orgány jednotlivých operačních programů, včetně koordinace při vypracování manuálů (směrnic) k provádění jejich funkcí a zajištění příslušných školení.

Řídící orgán v ČR

V České republice byly stanoveny řídící orgány již v předvstupním období. Řídícím orgánem, který nese celkovou odpovědnost za řízení a provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů v České republice, je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Řídící orgán je odpovědný za věcnou koordinaci pomoci v rámci strukturální politiky EU a rovněž za komunikaci s Evropskou komisí. Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 17/2002 ze dne 21. března 2002 byl výkonem funkce řídícího orgánu CSF pověřen odbor integrace a strukturálních fondů.

Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje mezinárodní spolupráci s Evropským společenstvím v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti, zejména pak koordinaci pomoci, vypracování programových dokumentů, realizaci programů a vyhodnocování průběhu jejich plnění. Ministerstvo pro místní rozvoj od roku 1999 rovněž odpovídá za přípravu Národního rozvojového plánu.

Řídící orgán Rámce podpory Společenství má v systému implementace pomoci ze strukturálních fondů roli zastřešujícího orgánu. Jeho posláním je zabezpečovat celkovou koordinaci řízení všech operačních programů, včetně koordinace při vypracování manuálů (směrnic) k provádění jejich funkcí a zajištění příslušných školení.

Řídící orgány operačních programů

S cílem zajistit efektivní řízení pomoci ze strukturálních fondů byla jmenována řídícími orgány jednotlivých operačních programů ta ministerstva (a jejich konkrétní útvary), která se přípravou příslušných programových dokumentů zabývala.

Řídící orgány operačních programů odpovídají za provádění operačních programů. Řídící výbor projednává zásadní otázky koncepce a realizace. Mezi základní úkoly patří:

- shromažďování spolehlivých finančních a statistických dat umožňujících monitorování pomoci a předávání těchto dat řídícímu orgánu Rámce podpory společenství, resp. Evropské komisi,

- zpracování hodnotících kritérií pro výběr projektů,

- příprava programového dodatku ve shodě s monitorovacím výborem, který jej schvaluje,

- vypracování výroční a závěrečné zprávy o provádění pomoci,

- zavedení odpovídajících účetních systémů a kontrola správnosti financování akcí,

- předávání žádostí o platby platebnímu orgánu,

- zajištění opatření informovanosti a publicity,

- předsednictví monitorovacímu výboru příslušného operačního

 
Nahrávám...
Nahrávám...