dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Revitalizace návsi Čestachovice - studie proveditelnosti II. část

20.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.48
Revitalizace návsi Čestachovice – studie proveditelnosti II. část

Mgr. Petr Burda

Úvod

V tomto článku pokračujeme v představení dalších částí studie proveditelnosti, jejíž kvalitní zpracování je jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšného získání projektu. Tentokrát se zaměříme na zdůvodnění záměru a potřeby realizace projektu dále na popis managementu projektu - jeho zkušenosti a role v rámci projektu a na technické a technologické řešení projektu.

Představené části studie proveditelnosti mohu sloužit jako vzor pro všechny investiční projekty, které jsou realizované zejména z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), jejich využití je ale univerzální, jsou relevantní i pro projekty z ostatních operačních programů či pro přípravu studie proveditelnosti pro jiné účely, nežli pro podání projektu.

5. Zdůvodnění potřeby realizace projektu

5.1 Zdůvodnění záměru a jeho vazba na specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Projekt svým charakterem přispívá ke zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti pěší dopravy, zejména v trase přilehlé komunikace III. třídy. Provedení rekonstrukce a rozšíření chodníku bude probíhat tak, aby došlo k provedení bezbariérových úprav, které jsou navrženy v rámci stavby. Podle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, budou mít chodníky v místech pro přecházení přes komunikaci snížený obrubník na výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce. Místa budou opatřeny signálními pásy spojujícími varovné pásy s vodícími liniemi a nájezdem šikmou rampou sklonem max. 12,5% (1:8). Vodorovné dopravní značení v rámci stavby autobusových zastávek bude provedeno dvousložkovým plastem. V rámci realizace projektu bude nahrazeno dosluhující ochranné zábradlí v místě oblouku (náves Kružby – ulice Dačická) v linii směrem k přilehlé silnici za nové ocelové zábradlí, čímž dojde opětovně k dílčímu zvýšení bezpečnosti pro pěší v dané lokalitě.

Popis dopadů a přínosů projektu na cílové skupiny:

  • - Zvýšení bezpečnosti na komunikaci pro pěší (zdejší obyvatelé i návštěvníky),
  • - Zvýšení bezpečnosti na přilehlé komunikaci III. třídy (zdejší obyvatelé i návštěvníci),
  • - Zvýšení komfortu v rámci veřejné hromadné autobusové dopravy (zdejší obyvatelé i návštěvníci),
  • - Nové zavedení prvků bezbariérového užívání předmětné komunikace pro pěší (zdejší obyvatelé i návštěvníci),
  • - Eliminace využívání individuální automobilové dopravy (zdejší obyvatelé i návštěvníci),
  • - Zlepšený stav životního prostředí tj. snížení hlučnosti, snížení emisí (zdejší obyvatelé i návštěvníci).

6. Management projektu a řízení lidských zdrojů

6.1 Zajištění administrativní kapacity

  • - Kontaktní osobou a vedoucím projektového týmu předmětného projektu je místostarosta města. Kvalifikace vedoucího projektového týmu je zajištěna prostřednictvím dlouholeté praxe v oblasti správy a administrace investičních i neinvestičních realizovaných projektů z Evropských strukturálních fondů. Vedoucí projektového týmu má na starost přípravnou fázi projektu, koordinaci jednotlivých fází přípravné fáze projektu s dalšími zaměstnanci v rámci organizační struktury městského úřadu Čestachovice1. Dále odpovídá za řádné zpracování a řádné odevzdání monitorovacích zpráv včetně žádostí o platbu. Místostarosta města pracoval řadu let jako projektový manažer v rámci Evropských strukturálních fondů.

Pro průběh realizace stavebních prací je zajištěna osoba odborného dozoru prostřednictvím odboru investic městského úřadu Čestachovice. Vedoucí odboru investic je osobou oprávněnou vykonávat stavební dozor v rámci realizace stavebních prací souvisejících s realizací stavební částí projektu. V rámci předchozích let zajišťoval pro město Čestachovice stavební dozor z pozice zaměstnance města pro řadu staveb obdobného charakteru.

Zhotovitel stavebních prací bude vybrán na základě v době zpracování studie proveditelnosti probíhajícího zadávacího řízení (veřejná zakázka malého rozsahu).

Finanční řízení projektu (včetně oblasti zpracování řádného souvisejícího účtování projektových výdajů) je zabezpečeno prostřednictvím zaměstnanců finančního odboru města Čestachovice. Zaměstnanci finančního odboru mají několikaleté zkušenosti s čerpáním prostředků z různých Evropských ale i státních či krajských fondů.

Období udržitelnosti projektu je zabezpečeno v rámci koordinace jednotlivých aktivit s dotčenými odbory městského úřadu v Čestachovicích. Zde se bude především na finanční části podílet odbor investic a finanční odbor. Na realizační fázi a fázi udržitelnosti včetně zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu se bude podílet místostarosta města v koordinaci a úzké spolupráci s odborem investic městského úřadu v Čestachovicích.

Role v projektovém týmu Osoba Kvalifikace a praxe
Vedoucí projektového týmu, projektový manažer XXXX Místostarosta města Čestachovice, dlouholetá praxe v pozici projektového manažera projektů realizovaných v rámci Evropských strukturálních fondů.
Finanční manažer projektu XXXX Vedoucí finančního odboru městského úřadu Čestachovice. Více jak 20 praxe v oboru financování veřejného sektoru včetně zpracování účetnictví v rámci řady projektů realizovaných za finančního příspěvku ze strukturálních fondů EU.
Odborník na veřejné zakázky, stavební dozor XXXXX Vedoucí odboru investic městského úřadu Čestachovice. Více 10letá praxe v oboru investic města, zpracování výběrových a zadávacích řízení, zkušenosti s administrací řady projektů spolufinancovaných ze strukturálních evropských fondů či z národních zdrojů.

V rámci projektových aktivit nebude žadatel o dotaci uplatňovat coby způsobilé výdaje projektu osobní výdaje zaměstnanců žadatele podílejících se na aktivitách projektu. Stejně tak nebude uplatňovat dopravní náklady, telefonní poplatky, náklady na užívání výpočetní techniky ani náklady související s pořízením kancelářských potřeb.

Náklady lze odhadnout orientačně na cca 50.000 – 70.000 Kč/ 1 zaměstnanec / 1 měsíc.

Všechny osoby podílející se ze strany žadatele o dotaci na projektových aktivitám mají zajištěné

 
Nahrávám...
Nahrávám...