dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Regenerace brownfieldu - možnosti financování

1.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.49
Regenerace brownfieldu – možnosti financování

Ing.Pavel Večeřa

Mnohá města a obce v ČR řeší problém zanedbaných průmyslových areálů, které již nejsou využívány. Jejich regenerace si však vyžaduje nemalé finanční prostředky. Regenerace brownfieldu představuje komplexní problém pro dané město. Je třeba takový projekt kvalitně připravit po stránce politické, finanční i s ohledem na potřeby místních obyvatel nebo podnikatelů. Zejména je nutné zvážit a nechat schválit změnu územního plánu, vyřešit vlastnické vztahy k pozemkům. Územní plán je třeba aktualizovat s ohledem na aktuální situaci v území – od průmyslu se bude často město obracet k bydlení nebo službám, pokud okolní obyvatelstvo nebo podnikatelé preferují takovouto funkci. Neméně důležitá je příprava finanční stránky projektu. Zdroje měst a obcí jsou často omezené, při tak velkém projektu, jakým regenerace brownfieldu bezesporu je, je třeba uvažovat o externích zdroj financování, ať úvěrech od bank nebo i dostupných dotačních titulech.

Dotace na regeneraci brownfieldu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace vyhlašuje výzvy v programu Nemovitosti, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Aktuálně je vyhlášena III. výzva uvedeného programu. Z nabídky evropských fondů je vyhodný program Nemovitosti ve své části Regenerace brownfieldu. Ministerstvo průmyslu také vyhlašuje národní program na podporu brownfieldů financovaný ze státního rozpočtu, tam je však aktuálně příjem žádostí uzavřen.

Pojem brownfield

Jedná se o zanedbané území, které bylo dříve využíváno pro průmyslu, zemědělství, obrany nebo jiných veřejných služeb. Jeho aktuální stav lze vyjádřit slovy zanedbanost, opuštěnost, vnitřní dluh vyplývající z podinvestování v posledních letech. Území má výhodu ve své poloze, která je často velmi výhodná z hlediska blízkosti města a dopravních komunikací. Nevýhodou je nefunkční nebo silně zastaralá a zanedbaná infrastruktura (dopravní komunikace, inženýrské sítě – voda, kanalizace, elektřina, plyn), chátrající budovy. Obvykle jde o opuštění průmyslové zóny, areály bývalých výrobních závodů, opuštěná kasárna, opuštěné kravíny, bývalé sklady, elektrárny apod. Konkrétně výzva III. programu Nemovitosti vymezuje brownfield takto: "nemovitost, která není využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná, nelze ji efektivně využít pro podnikatelské účely, aniž by proběhl proces její celkové regenerace, a vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity."

Ekologická zátěž

Jedná se o zatížení půdy nebo spodních vod chemickými látkami, které jsou považovány za nebezpečné pro lidský život a zdraví a jejich hodnoty přesahují hygienické limity. Ekologickou zátěž – kontaminaci je třeba řešit prioritně jako první z problému při plánování regenerace zóny. Nejčastěji bude využito služeb specializované firmy, která se zabývá dekontaminací chemického znečištění v území a která k tomu má potřebnou odbornou způsobilost (dle živnostenského oprávnění nebo koncese).

Jakým způsobem probíhá regenerace brownfieldů

Investice do daného území může být velmi přínosná, je však náročná na finanční zdroje a rizikem je dlouhodobá návratnost. Zejména v prvních fázích regenerace tato činnost není zajímavá pro soukromé subjekty a iniciativa musí převzít místní samospráva (zastupitelstvo, rada města, městský úřad). Je však užitečné znát potřeby budoucích uživatelů (podnikatelů, veřejných institucí, neziskových organizací), které mají o umístění v zóně zájem a s tímto ohledem budovat novou infrastrukturu. Město musí v této fázi naplánovat vedení cest, sítí, rozdělit zónu na logické celky – pozemky, parcely, učinit si představu o tom, zda bude výhodnější nově připravené pozemky pronajmout, prodat, které z nich bude vhodné nechat k zástavbě. V územním plánu je třeba vymezit, zda využití bude opět spíše výrobní nebo dát město přednost bydlení, službám (komerčním nebo veřejným jako školství, zdravotnictví), popř. kombinaci zmíněných složek.

Kdo může o dotaci v programu Nemovitosti požádat

O dotaci speciálně na regeneraci brownfieldu mohou žádat malé a střední podniky. Těmi mohou být také obce nebo města, pokud jejich počet obyvatel nepřesahuje pět tisíc a jejich roční rozpočet 10 mil. EUR (tj. přibližně aktuálního kurzu 267 000 000 Kč). Podmínkou je, že jsou vlastníky dotčeného území (tj. pozemků a budov na tomto území) a mohou o nich strategicky, tedy v dlouhodobém horizontu rozhodovat, tj. především v územním plánu vymezení jejich účelové využití. To je důležité s ohledem na dlouhodobý charakter realizace projektů tohoto typu, který se běžně počítá na desetiletí, včetně návratnosti takových investic do infrastruktury a rozvoje území. V případě, že žadatel není vlastníkem, lze akceptovat i jiné právo k pozemkům (např. dlouhodobý nájem, výpůjčku, právo stavby).

Hlavní cíl regenerace brownfieldu

Regenerace má také svoji preventivní úlohu – opuštěné území by se mohlo stát (nebo se již stalo) sídlem patologických skupin obyvatel (bezdomovců, drogově závislých), cílem regerenerace je vrátit toto území, kterému se dosud lidé ze strachu spíše vyhýbají, k běžnému užívání a využít tak místního potenciálu pro vznik malých a středních firem, které vytvoří nová pracovní místa anebo pokud je zóna větší a odpovídá to i finančním možnostem města, přilákat většího investora (popř. i zahraničního), který vytvoří ekonomickou základnu daného města.

Zpracování žádosti o podporu do programu Nemovitosti

Jsou zapotřebí běžné dokumenty, jimiž dokládáte připravenost daného území, vlastnická a jiná práva k nemovitostem. Tj. např. projektová dokumentace pro stavební řízení, výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvy, územní plán aj.

Kam lze podat žádost o podporu

Pro podávání žádostí podporu slouží informační systém IS KP 14+, tj. informační systém konečných příjemců, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Přímo program Nemovitosti spravuje Agentura pro podnikání a inovace, která přijímá a kontroluje tyto žádosti. V ní se Vaším projektem bude zabývat konkrétní projektový manažer, který Vás bude kontaktovat ve věci případné doplnění žádosti, bude Vás informovat o postupu projektu v hodnocení a výsledcích tohoto hodnocení. V případě kladného výsledku Vám bude zasláno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Dostupná alokace

Jak velká je dostupná alokace na tuto část programu Nemovitosti, mají města šanci tuto dotaci získat? Alokace činí 1,4 mld. Kč, což je významná částka. Nicméně, při vysokém zájmu o tyto dotace, může být příjem žádostí předčasně ukončen.

Rizika spojená s realizací projektu regenerace brownfieldu

Zřejmě nejzávažnějším rizikem může být odpor místních obyvatel, kteří by mohli plánovaný záměr napadnout ve stavebním řízením prostřednictvím různých spolků především se zaměřením na ochranu životního prostředí. V tomto ohledu se doporučuje záměr komunikovat vůči místní komunitě dostatečně s předstihem a transparentním způsobem seznámit veřejnost se všemi aspekty, přínosy a riziky projektu. Klíčové je také, aby měl projekt co nejširší podporu napříč politickými stranami v městském zastupitelstvu, jinak hrozí, že hned po dalších volbách bude projekt zastaven a dosud vynaložené peněžní prostředky se stanou tzv. "utopenou investicí", která nedojde do fáze přínosů. Rizikem může být nedostatečná příprava a plánování rozpočtu, která by vedla k velké míře nepředvídaných nákladů a tím k nedostatku zdrojů na dokončení projektu. Tomu je nejlépe předejít výběrem kvalitní projekční kanceláře a také důkladným průzkumem lokality, který odhalí všechny ekologické zátěže a jiné problémy území, i třeba skryté z minulosti v podzemí.

Přínosy projektu

V první fázi půjde o celkové zlepšení území z hlediska estetického, hygienického, jeho průchodnosti a eliminace negativních jevů. V další fázi dojde ke zhodnocení pozemků a budov v brownfieldu i jeho blízkém okolí a celkově zvýšení atraktivity území, kde se zvýší nabídka služeb, pracovních míst, dopravní obslužnost. V konečném důsledku se může nová lokalita stát dokonce novým centrem služeb a jádrem impulsů, které budou proudit do dalších

 
Nahrávám...
Nahrávám...